دوره و شماره: دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 110-215 

مقاله پژوهشی

شناسایی بیوانفورماتیکی ژن‌های هدف miRNA‌های پاسخ دهنده به تنش خشکی در کلزا (Brassica napus)

صفحه 110-126

مریم پسندیده ارجمند؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ محمدحسن بیگلویی؛ محمد محسن زاده گلفزانی


‌‌تأثیر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک و بستر کاشت بدون خاک روی رشد و گلدهی توت-فرنگی

صفحه 127-141

بهزاد کاویانی؛ فریبرز کریمی؛ داود هاشم آبادی؛ محمد رضا صفری مطلق؛ محمدحسین انصاری؛ فیروزه پورزرنگار


بررسی بیش بیانی ژن pmt بر خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و تولید تروپان آلکالوئیدها در ریشه‌های موئین بذرالبنج مشبک تحت تأثیر غلظت بهینه عصاره مخمر

صفحه 142-159

شهلا شامه؛ بهمن حسینی؛ خاویر پالازون


اثر اوره بر فعالیت نیترات ردوکتاز، غلظت نیترات، اسیدهای آمینه کل و برخی یون‌ها در دانهال‌های پسته بادامی‌زرند (Pistacia vera L.) در شرایط تنش کلرید سدیم

صفحه 160-178

سمیه ناصری؛ مختار حیدری؛ سیروس جعفری؛ محمدحسین دانشور


شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی زوفایی (Thymbra spicata L.) در استان لرستان

صفحه 179-194

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی


استفاده از روش ISSR در مطالعه سیستماتیکی و تعیین تنوعات جمعیت های گونه Aspergillus niger

صفحه 195-209

امیر عباس مینایی فر


بررسی برخی ترکیبات زیست فعال و اسیدهای فنولیک گیاه تاج خروس گسترده در مراحل مختلف فنولوژیکی

صفحه 210-223

محمد سیاری؛ مریم حمیدی؛ علی عزیزی؛ گودرز احمدوند