استفاده از روش ISSR در مطالعه سیستماتیکی و تعیین تنوعات جمعیت های گونه Aspergillus niger

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

آسپرژیلوس نایجر یکی از رایجترین گونه‌های جنس آسپرژیلوس با پراکنشی وسیع در سطح جهان و گستره‌ای نامحدود از میزبان‌های متعدد است، با توجه به اهمیت این گونه در اقتصاد، سلامت و بهداشت شناسایی این گونه حایز اهمیت می باشد، هرچند روش‌های مرسوم ریخت‌شناسی در شناسایی بعضی گونه‌های آسپرژیلوس کارایی قابل قبولی دارند اما در تشخیص ورایته‌های گونه‌های این جنس عموماً ناکارآمد هستند، این موضوع در مورد شناسایی جمعیت-های آسپرژیلوس نایجر نیز صدق می‌کند، در این تحقیق علاوه بر شناسایی ریختی بر اساس صفات میکروسکوپی و ماکروسکوپی نمونه‌های آسپرژیلوس نایجر جدا شده از پنج محصول زراعی و استراتژیک کشور شامل گندم، جو، ذرت، سویا و کلزا، از بیست پرایمر استاندارد شده بر اساس روش ISSR برای بررسی جمعیت‌های این گونه نیز استفاده شد. نتایج آنالیزهای چند متغیره بر اساس یافته‌های ISSR نشان می‌دهد با استفاده از این روش می‌توان واریته‌های آسپرژیلوس نایجر جدا شده از میزبان‌های متفاوت و مناطق مختلف را از یکدیگر تشخیص داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Morphological and genetic diversity of Aspergillus niger population, Using ISSR marker

نویسنده [English]

  • Amir Abbas Minaeifar

Department of Biology. Payam Noor University

چکیده [English]

Aspergillus niger is one of the most common species of the genus Aspergillus with a wide distribution and multiple hosts. Given the importance of this species in the economy, health and hygiene, the identification of this species is important, although morphological identification methods are suitable for detecting Aspergillus species, they are generally ineffective in identifying the races and populations of species of this genus. therefore some molecular techniques are using to dissolve this problem, In this study, isolated population of Aspergillus niger form five crops including: Wheat, Barley, Corn, Soybean and Rapeseed, identified by morphological methods. To determine of genetic diversity of that population, twenty standardized primers based on ISSR method used. SPSS, GeneAlex and PAST software use to statistical analysis, The results of statistical analysis based on ISSR findings showed, using this method, Aspergillus niger varieties isolated from different hosts and different regions can be distinguished from each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aspergillus Niger
  • Oilseeds
  • Cereals
  • ISSR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400
  • تاریخ دریافت: 06 تیر 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 09 دی 1400