‌‌تأثیر محلول‌پاشی برگی با اسید هیومیک و بستر کاشت بدون خاک روی رشد و گلدهی توت-فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه باغبانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، دانشکده‌ی کشاورزی، گروه باغبانی

4 عضو هیات علمی گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت

5 گروه زراعت- دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده

توت‌فرنگی (Fragaria × ananassa L. Duch.) از خانواده گل‌سرخیان (Rosaceae) یک گونه دورگ از جنس Fragaria است که در سراسر جهان در سطح وسیعی برای استفاده از میوه آن کشت می‌شود. استفاده از کودهای آلی و بسترهای کاشت بدون خاک به‌جای کودهای معدنی و کاشت خاکی جهت افزایش بازدهی گیاهان به‌ویژه گونه‌های گیاهی زراعی و باغی توصیه شده است. در بررسی حاضر، چهار نوع بستر کاشت؛ پیت + پرلیت + ماسه (1b)، کوکوپیت + پرلیت + ماسه (2b)، کوکوپیت + پرلیت + کمپوست آزولا + ماسه (3b)، پرلیت + ماسه + کمپوست آزولا (4b) و محلول‌پاشی با غلظت‌های 0، 5/0 و 5/1 گرم در لیتر اسید هیومیک روی عملکرد توت‌فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که برهم‌کنش اسید هیومیک و بستر کاشت بر اغلب صفات معنی‌دار بود. غلظت 5/1 گرم در لیتر اسید هیومیک و بستر کاشت 4b بیشترین تأثیر را روی تغییر اغلب صفات اندازه‌گیری‌شده به‌ویژه افزایش عملکرد میوه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Influence of leaf spraying with humic acid and soilless culture on the growth and flowering of Fragaria

نویسندگان [English]

 • Behzad Kaviani 1
 • Fariborz Karimi 2
 • Davood Hashemabadi 3
 • Mohammad Reza Safari Motlagh 4
 • Mohammad Hossein Ansari 5
 • Firoozeh Pourzarnegar 2

1 Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Rasht, IRAN

2 Department of Horticultural Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

3 Department of Horticultural Science, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

4 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University

5 Department of Agronomy, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

چکیده [English]

Strawberry (Fragaria × ananassa L. Duch.) from the family Rosaceae is a hybrid species belongs to Fragaria that is cultivating in broad surface all over the world for the use of its fruit. The use of organic fertilizers and soilless ture beds instead of inorganic fertilizers and soil culture has been recommended for increasing the yield of the plants especially agronomic and horticultural species. In the present investigation, four types of cultivation beds; peat + perlite + sand (b1), cocopeat + perlite + sand (b2), cocopeat + perlite + sand + composted azolla (b3), perlite + sand + composted azolla (b4) and spraying by concentrations of 0, 0.5 and 1.5 mg l–1 humic acid were evaluated on function of Fragaria. Results showed that the interaction of humic acid and cultivation bed was significant on most traits. Concentration of 1.5 mg l–1 humic acid and b4 cultivation bed had the maximum impact on changing the most measured traits especially increase of fruit function.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organic fertilizers
 • Cultivation bed
 • Azolla compost
 • Fruit function and quality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400
 • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 26 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 11 آذر 1400