اثر اوره بر فعالیت نیترات ردوکتاز، غلظت نیترات، اسیدهای آمینه کل و برخی یون‌ها در دانهال‌های پسته بادامی‌زرند (Pistacia vera L.) در شرایط تنش کلرید سدیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 گروه علوم خاک، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

در این آزمایش اثرات کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلی‌مولار) و اوره (0، 60 و 120 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) بر فعالیت نیترات ردوکتاز، تجمع نیترات، اسیدهای آمینه کل و تجمع برخی یون‌ها در دانهال‌های پسته (P. vera L.) بادامی زرند بررسی شد. نتایج نشان داد در تیمارهای 0 و 75 میلی‌مولار کلرید سدیم، کاربرد 60 میلی گرم بر کیلوگرم خاک اوره موجب افزایش معنی‌دار فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ شد (به ترتیب 52/7 و 14/7 میکروگرم نیتریت/ گرم/ ساعت). در تیمار شوری 75 میلی‌مولار کلرید سدیم، اسیدآمینه کل برگ پس از کاربرد 120 میلی گرم بر کیلوگرم خاک اوره فزایش معنی‌دار داشت (91/22 میکروگرم در گرم وزن تر) ولی اسیدآمینه کل در ریشه در هردو تیمار 75 و 150 میلی‌مولار کلرید سدیم پس از کاربرد 60 میلی گرم بر کیلوگرم خاک اوره افزایش معنی‌دار داشت. در شرایط تنش کلرید سدیم، کاربرد 60 میلی گرم بر کیلوگرم خاک اوره موجب افزایش معنی‌دار اسیدآمینه کل ریشه به برگ در تیمار 75 میلی‌مولار کلرید سدیم شد ولی در تیمار 150 میلی‌مولار کلرید سدیم،کاربرد 120 میلی گرم بر کیلوگرم خاک اوره این نسبت را افزایش داد. هم‌چنین کاربرد اوره، در تیمار 150 میلی‌مولار کلرید سدیم بر تجمع نیترات در برگ و ریشه و نسبت نیترات ریشه به برگ در دانهال‌های پسته اثر معنی‌داری داشت. اثر کلرید سدیم یا اوره بر غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم وکلر معنی‌دار بود. نتایج نشان داد کاربرد اوره در تنش شوری موجب بهبود برخی شاخص‌های بیوشیمیایی مربوط به متابولیسم نیتروژن در دانهال‌های پسته شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of Urea on Nitrate Reductase Activity, Nitrate, Total Amino Acids and some Ions Concentration in Seedlings of Pistachio (Pistacia vera L.), under Sodium Chloride Stress

نویسندگان [English]

 • somayeh naseri 1
 • Mokhtar Heidari 2
 • siroos Jafari 3
 • mohamad hosein daneshvar 4

1 Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Mollasani, Khuzestan

2 Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University, Mollasani, Khuzestan, Iran

3 Department of Soil Science, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Mollasani

4 Department of Horticulture, Ramin University of Agriculture and Natural Resources, Mollasani, Khuzestan,

چکیده [English]

In the present experiment, the effect of sodium chloride (0, 75 and 150 mM NaCl) and Urea (0, 60 and 120 mg/kg soil) on nitrate reductase activity (NRA) and accumulation of nitrate, total amino acids and some ions in the seedlings of pistachio (P. vera L. cv. ´´Badami Zarand´´) were studied. The results showed that application of 60 mg Urea per kg of soil in 0 and 75 mM sodium chloride treatments significantly increased the NRA in leaves (7.52 and 7.14 µ NO2-, respectively). In the seedlings treated with 75 mM sodium chloride, the total leaf amino acid content (AA) after application of Urea (120 mg/kg soil) increased significantly (22.91 µg. g FW), however, the AA in root of both salinity treatments (75 and 150 mM sodium chloride) was increased after application of 60 mg Urea per kg of soil. Application of 60 mg Urea per kg of soil resulted in a significant increase in the root/leaf ratio of the AA in 75 mM sodium chloride, but in 150 mM sodium chloride treatment, application of 120 mg Urea per kg of soil increased this proportion. Also, application of urea had a significant effect on nitrate accumulation in leaves and roots and root/leaf nitrate in pistachio seedlings that treated with 150 mM NaCl. The effect of sodium chloride or urea on Na+, K+ and Na+ concentration was significant. The results showed that application of urea under salt stress conditions improved some biochemical indices related to nitrogen metabolism in pistachio seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enzyme
 • Nitrogen
 • Pistachio
 • Salinity
 • Ion

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400
 • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 05 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 09 دی 1400