بررسی برخی ترکیبات زیست فعال و اسیدهای فنولیک گیاه تاج خروس گسترده در مراحل مختلف فنولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان

2 Department of Horticultural Sciences - College of Agriculture - Bu-Ali Sina University - Hamedan - Iran

3 دانشگاه بو علی سینا

4 Department of Agronomy and plants breeding - College of Agriculture - Bu-Ali Sina University - Hamedan - Iran

چکیده

جهت تعیین برخی مواد موثره گیاه تاج‌خروس گسترده (Amaranthus blitoides) در مراحل مختلف فنولوژیکی، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار انجام گرفت. سه مرحله رشد گیاه شامل مرحله 8 برگی، مرحله گلدهی و مرحله بذردهی به عنوان سه تیمار آزمایش در نظر گرفته شد. سپس صفات فیتوشیمیایی و محتوی اسیدهای فنولیک کوئرستین، روتین، اسیدکلروژنیک و اسید کافئیک در این گیاه اندازه گیری شد. بیش‌ترین محتوای کلروفیل کل (05/2 میلی‌گرم بر گرم) در مرحله بذردهی و کمترین آن (94/0 میلی‌گرم در گرم) در مرحله 8 برگی مشاهده شد. بیش‌ترین محتوای کلروفیل a و b در مرحله بذردهی و کمترین آن در مرحله هشت برگی مشاهده شد. بالاترین مقدار کارتنوئید، در مرحله فنولوژیکی بذردهی مشاهده شد. میزان متابولیت‌های ثانویه این گیاه در مراحل مختلف فنولوژیکی اختلاف معنی‌داری نشان داد، بیش‌ترین مقدار فنل کل، فلاونوئید کل، تانن کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در مرحله گلدهی مشاهده شد. آنالیز HPLC عصاره اندام هوایی گیاه نشان داد که این گیاه دارای مقداری کوئرستین و روتین می‌باشد که با افزایش سن گیاه تا مرحله‌ی گلدهی مقدار روتین و کوئرستین افزایش و پس از آن مقدار این دو ترکیب کاهش یافت. همچنین عصاره گیاه دارای دو اسید فنلیک شامل کلروژنیک اسید و کافئیک اسید بود که در مرحله‌ی 8 برگی بالاترین میزان را داشتند و در مراحل بعدی رشد کاهش یافتند. در مجموع بیشترین میزان ترکیبات زیست فعال و اسیدهای فنولیک کوئرستین و روتین این گیاه در مرحله گلدهی و بیشترین میزان رنگیزه‌های گیاهی در مرحله بذردهی مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of some bioactive compounds and phenolic acids of Amaranthus blitoides at different phenological stage

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sayyari 1
 • Maryam Hamidi 2
 • Ali Azizi 3
 • Godarz Ahmadvand 4

1 Bu-Ali Sina University - Hamedan

2 Department of Horticultural Sciences - College of Agriculture - Bu-Ali Sina University - Hamedan - Iran

3 Department of Horticultural Sciences - College of Agriculture - Bu-Ali Sina University - Hamedan - Iran

4 Department of Agronomy and plants breeding - College of Agriculture - Bu-Ali Sina University - Hamedan - Iran

چکیده [English]

To determine some bioactive compounds of Amaranthus blitoides in different phenological stages, an experiment was conducted in a randomized complete block design with three treatments and three replications. Three phenological stages, including eight-leaf, flowering and seed production stages, were considered three treatment of experiment, some phytochemical traits and phenolic acids, including quercetin, rutin, chlorogenic acid and caffeic acid, were measured. The highest total chlorophyll content (2.05 mg g-1) was observed at the seed production stage, while the lowest total chlorophyll content (0.94 mg g-1) was observed at the eight-leaf stage. The highest content of chlorophyll a and b was observed in the seed production stage, whereas the lowest amount of chlorophyll a and b was observed in the eight-leaf stage. The highest content of carotenoids was observed at the seed production stage. At different phenological stages, the evaluated traits had significant differences. The highest amount of total phenolic compounds, total flavonoids, total tannins, and antioxidant capacity were observed in the flowering stage. HPLC analysis of extracts showed that quercetin and rutin production increased during growth until the flowering stage and then decreased. Also, the biosynthesis of two phenolic acids, including chlorogenic acid and caffeic acid, was high at the eight-leaf stage and reduced after this phenological stage. In general, the highest amount of bioactive compounds and phenolic acids quercetin and rutin of this plant was observed in the flowering stage and the highest amount of plant pigments was observed in the seed production stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidant activity
 • Phenolic compounds
 • Total flavonoids
 • Total tannins
دوره 36، شماره 2
تیر 1402
صفحه 210-223
 • تاریخ دریافت: 04 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 24 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400