تولید اسید های چرب غیر اشباع با استفاده از قارچهای زیگومیست رشد داده شده بر روی روغن‌های گیاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

کاربرد لیپیدهای میکروبی و انواع اسیدهای چرب غیر اشباع مخصوصاً انواع امگا3 و 6 در زمینه های درمان و صنعت روبه افزایش است. در این تحقیق تولید بیومس، لیپید و آنالیز اسیدهای چرب 4 سویه از زیگومایست ها شامل Cunninghamella echinulata، Mucor rouxii، Mucor circinillioides و Rhizopus stolonifer مورد بررسی قرار گرفت، روغن‌های گیاهی زیتون، نارگیل، کنجد و بادام به میزان 2 درصد به عنوان منبع کربن به محیط کشت تولید اضافه شد. نتایج نشان داد تمامی سویه ها بیش از 25 درصد تولید لیپید را دارند و بیشترین بازده تولید لیپید در انواع روغن‌ها مربوط به C.echinulata است. این سویه در محیط حاوی روغن زیتون تا 63 درصد لیپید را در خود ذخیره می‌کند. GLA و لینولئات از انواع اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-6 با ارزشی بودند که توسط تمامی سویه های کشت داده شده روی روغنهای گیاهی ظاهر شدند. M.rouxii حدود 69/9 درصد GLA را با استفاده از روغن زیتون تولید نمود. آراشیدونات از امگا6 ها و آلفالینولنات از انواع امگا3 دیگر مواردی بودند که توسط این قارچها تولید شدند. نکته قابل توجه افزایش 2 تا 10 برابری در نسبت تولید اسیدهای چرب امگا-3و6 درلیپیدهای قارچی تولید شده نسبت به روغنهای گیاهی نامبرده بود در نتیجه استفاده از سویه های زیگومایست می‌تواند لیپیدهای میکروبی با غنای بالا را تولید نماید که استفاده های دارویی و غذایی موثری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Unsaturated fatty acids production by Zygomycet fungi growth on plant oils

نویسنده [English]

  • Maryam Sadat Mirbagheri Firoozabad

Assistant Professopr

چکیده [English]

The increasing application of microbial lipids and fatty acids in various fields of health and industry and their advantages to the proportion of animals and plant lipids has elicited much attention in some research. The aim of this study was the investigation of lipid, biomass, and fatty acid production in Zygomycet fungi including Cunninghamella echinulata, ، Mucor rouxii, Mucor circinillioides and Rhizopus stolonifer in different media cultures containing plant oils (2% of coconut, sesame, olive, and almond oil) as carbon sources. Results showed all of the strains produced more than 25% lipid and C. echinulata is the best lipid producer in 4 strains and the yield of lipid production in olive oil medium was 63 % in this strain. Omega 6 fatty acids like GLA (gamma linoleic acid) and linoleate appeared in all of the media culture. M. rouxii created 9.69 % GLA in olive oil medium. Arachidonic acid and linolenate were other omegas that produce in some oil media. An important point of this study was increased about 2 to 10 times in omega 3 and 6 production in plant oils treated by fungi rather than raw plant oils. It could be concluded that zygomycete fungi are a good candidates for the production of valuable microbial oils and applied to the improvement of quality in dietary and industrial crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial oil
  • Omega3 and 6
  • Zygomycete fungi
  • Plant oil
  • Unsaturated fatty acid
دوره 36، شماره 3
مهر 1402
صفحه 279-293
  • تاریخ دریافت: 14 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 12 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 آذر 1400