اثر آلودگی محیطی دوده روی تغییر کربوهیدراتها وفعالیت آنزیمهای وابسته در منبع (SOURCE) ، ساقه ومقصد (SINK) در گیاه ملیسا (MELISSA OFFICINALIS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه بو علی سینا ، فیزولوژی گیاهی

2 ایران، همدان، دانشگاه بوعلی سینا، گروه زیست شناسی

چکیده

اندامهای منبع و مقصد نقش مهمی درتوازن بین تولید و مصرف قند دارند. در این آزمایش متابولیسم کربوهیدراتها و فعالیت آنزیم های مرتبط با آنها در برگهای جوان(مقصد)، پیر(منبع) و ساقه گیاه ملیس بعد از اینکه گیاه متعدد در تیمار دوده قرار گرفت بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش زمان دوده دهی قند های فروکتوز در منبع و مقصد کاهش یافت P≤0.05. مقدارساکارز در ساقه و منبع کاهش و در مقصد افزایش یافت P≤0.05. مقدار قندهای نشاسته، رافینوزو مالتوز در مقصد افزایش و درمنبع و ساقه کاهش یافت P≤0.05. بامقایسه روند تغییرنشاسته و ساکارز، دوده دهی میزان ساکارز را در مقصد افزایش و مقدار نشاسته را کاهش داد P≤0.05. در واقع آلودگی دوده میزان قند بصورت محلول در مقصد را افزایش داده است. دوده دهی مقدارساکارزو استاکیوز را در مقایسه با چند قندی های مانند مالتوز، رافینوز و ورباسکوز بیشتر تغییرداده است P≤0.05. فعالیت آنزیم SS در برگهای پیر بیشتر از برگهای جوان آسیب دیده یا به دلیل کاهش ساکارز در مقصد است. رگرسیون بین فعالیت آنزیم SPSو سنتز ساکارز در مقصد و منبع به ترتیب 0.52=R2 و 0.18=R2 همبستگی نشان داد. بنابر این دوده دهی میزان فعالیت آنزیم SPS در برگهای پیر بیشتر از برگهای جوان است یا به دلیل عدم کاهش ساکارز در مقصد است. بنابر این کاهش به دلیل این است که میزان تولید ساکارز از الگویی تعادل بین میزان سنتز و مصرف آن پیروی می کند. با مقایسه آنریم های SPS وSS ، نتایج نشان داد دوده دهی فعالیت SPS راکمتر ازSS کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of environmental pollution smoke on the change of carbohydrates and activity of dependent enzymes in the source Source, stem and Sink in Melissa plant (Melissa-Officinalis)

نویسندگان [English]

  • heidar Ali Malmir 1
  • Elham Kaviani 2

2 Biology Dept., Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, I.R. of Iran

چکیده [English]

Source and sink allocation organs play an important role in the balance between sugar production and consumption. In this experiment, the metabolism of carbohydrates and the activities of enzymes related to them were investigated in young leaves (sink), old leaves (source) and stems of Melissa plant after several plants were treated with smoke.

The results showed that with the increase ofsmoke time the fructose sugars in the source and sink decreased. The amount of sucrose decreased in the stem and the source and increased in the sink. The amount of verbascose, glucose, and fructose sugars increased in the source and decreased in the sink and stem. The amount of starch, raffinose, maltose increased in the sink and decreased in the source and stem. Comparing the change process of starch and sucrose, smoking increased the amount of sucrose in the destination and decreased the amount of starch. In fact, soot pollution has increased the amount of soluble sugar in the destination. The regression between SPS enzyme activity and sucrose synthesis in sink and source showed a correlation of R2=0.52 and R2=0.18, respectively. Therefore, the level of SPS enzyme activity in old leaves is higher than that of young leaves, or it is due to the lack of reduction of sucrose in the sink. The activity level of AI acid invertase enzyme, which is involved in breaking down sucrose, increased in the source,, which is involved in breaking down sucrose, increased in the source and destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pollution of smoke
  • source and sink relation
  • carbohydrate change
  • the sucrose metabolism
دوره 36، شماره 4
دی 1402
صفحه 342-350
  • تاریخ دریافت: 14 اسفند 1401
  • تاریخ بازنگری: 12 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 03 مهر 1402