بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی ریشه، برگ و میوه گیاه کور Capparis spinosa L. در دو رویشگاه از استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 استاد مدعو دانشگاه پیام نور

چکیده

شناخت گیاهان دارویی و ویژگی بیوشیمیایی آن‌ها، گام‌های اساسی جهت بهره‌برداری بهینه از ترکیبات و خواص‌دارویی آن-ها را فراهم می‌کند. در این پژوهش به بررسی محتوای ترکیبات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه، برگ و میوه گیاه کور (Capparis spinosa L.) در دو منطقه رازو جرگلان و اسفراین واقع در استان خراسان شمالی پرداخته شد. محتوای آنتوسیانین و ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی طی سنجش‌های آزمایشگاهی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه به روش آزمون مهار رادیکال آزاد DPPH انجام گرفت. نتایج نشان داد محتوای فنل و فلاونوئید عصاره‌ی میوه گیاهان کور رشدیافته در منطقه اسفراین با 1/35 (میلی‌گرم اسیدگالیک بر گرم عصاره خشک) و 1/8 (میلی‌گرم کوئرستین بر گرم عصاره خشک) به ترتیب بیشترین میزان این مقادیر را نسبت به سایر گروه‌ها به خود اختصاص دادند. بالاترین محتوای آنتوسیانین نیز از عصاره برگی گیاهان کور منطقه اسفراین به دست آمد. نتایج همچنین نشان داد بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در عصاره میوه گیاهان کور منطقه اسفراین و کمترین مقدار آن در عصاره برگ گیاهان کور منطقه رازو جرگلان مشاهده شد. تمامی عصاره‌های بخش‌های مختلف گیاه کور، سطوح مختلفی از فعالیت آنتی اکسیدانی را از خود نشان داده و با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی مناسب این گیاه انتظار می‌رود بتوان از آن در فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phytochemical study and antioxidant activity of roots, leaves and fruits of Caper (Capparis spinosa L.) in two habitats of North Khorasan province

نویسندگان [English]

  • pooya Arvin 1
  • rana firouzeh 2

1 Department of Agriculture . PNU University. Tehran . Iran

2 payam e noor university

چکیده [English]

Knowledge of medicinal plants and their biochemical properties provide basic steps for the optimal use of their compounds and medicinal properties. In this study, the content of phytochemical compounds and antioxidant activity of roots, leaves and fruits of Caper (Capparis spinosa L.) were investigated in two regions of Razo Jarglan and Esfarayen located in North Khorasan province. Anthocyanin content and phenolic and flavonoid compounds were determined by laboratory assays and antioxidant capacity of various plant organs was done by DPPH free radical scavenging test. The results showed that the phenol and flavonoid content of fruit extracts of Caper plants grown in Esfarayen region with 35.1 (mg GA/g D.W) and 8.1 (mg Q/g D.W) were the highest, Compared to other groups respectively. The highest anthocyanin content was obtained from the leaf extract of Caper plants in Esfarayen region. The results also showed that the highest antioxidant activity was observed in the fruit extract of Caper plants in Esfarayen district and the lowest amount was observed in the leaf extract of Caper plants in Razo Jarglan district. All extracts of different parts of the Caper plant show different levels of antioxidant activity and due to the appropriate antioxidant effects of this plant, it is expected that it can be used in food, medicine and health products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Antioxidant Potential
  • Caper
  • Phenol and Flavonoid Content
دوره 36، شماره 4
دی 1402
صفحه 389-404
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1400
  • تاریخ بازنگری: 06 تیر 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 تیر 1401