اثر طیف‌های مختلف نوری و محیط کشت‌های مختلف بر پارامترهای رشدی PLB ﮔﻮﻧﻪای از ارﻛﻴﺪه در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض (Phalaenopsis pulcherrima) در شرایط درونﺷﻴﺸﻪای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تخصصی علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زراعت، موسسه ژنتیک و بیوتکنولوژی کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم زراعی و پژوهشکده فناوری‌های زیستی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

لامپ‌های LED می‌توانند به عنوان جایگزین مفیدی برای کشت درون‌شیشه‌ای گونه‌های مختلف گیاهی استفاده شوند که نه تنها رشد و نمو گیاه را تسریع می‌کند، بلکه هزینه‌های روشنایی را نیز کاهش می دهند. در تحقیق حاضر، اثر تیمارهای مختلف نوری (نور فلورسنت (شاهد)، نور LED آبی، قرمز، 70 درصد آبی/ 30 درصد قرمز، 70 درصد قرمز/ 30 درصد آبی و نور SMD) بر نمو PLB (Protocorm-like bodies)، رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم-های آنتی اکسیدان، محتوای پروتئین و قندهای محلول گیاهچه‌های Phalaenopsis pulcherrima حاصل از ریزنمونه‌های پروتوکورم بر روی دو محیط کشت ½ MS و VW یک میلی گرم در لیتر تنظیم‌کننده‌های رشد (BAP+IBA)یا بدون آن بررسی شدند. تیمارهای LED و SMD باعث بهبود تشکیل و رشد PLBها در مقایسه با لامپ‌های فلورسنت شدند که بالاترین میزان PLB و بیومس به ترتیب تحت تیمارهای LED آبی و قرمز ایجاد شدند. تحت تیمارهای نوری مشابه، بالاترین میزان PLBها و بیومس بر روی محیط کشت ½ MS+IBA+BAP بدست آمدند. در مقایسه با نور فلورسنت، لامپ‌های LED و SMD باعث افزایش محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی شدند. بین محیط کشت‌های بکار رفته، بالاترین محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی بر روی محیط کشت ½ MS+IBA+BAP مشاهده شد. در مقایسه با نورهای فلورسنت، افزایش معنی‌داری در فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و محتوای پروتئین و قندهای محلول تحت تیمارهای نوری LED و SMD مشاهده شد که بیشترین افزایش تحت تیمار نور آبی ثبت گردید؛ بنابراین، نتایج ما ثابت کردند که استفاده از LEDها می‌تواند یک راه عملی و مؤثر برای افزایش القای PLBها و بهبود رنگیزه‌های فتوسنتزی در کشت آزمایشگاهی P. pulcherrima باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of different light spectra and culture media on PLB growth parameters of an endangered orchid species (Phalaenopsis pulcherrima) in in vitro conditions

نویسندگان [English]

 • Kobra Ahmadi Chashmi 1
 • Vali Ollah Ghasemi Omran 2
 • Raheleh Ebrahimi 1
 • Hosein Moradi 3
 • Vahid Abdosi 1

1 Department of Horticultural Science and Agronomy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Agronomy, Genetics and Agricultural Biotechnology Institute of Tabarestan, Sari Agricultural Science and Natural Resources University, Sari, Iran

3 Department of Horticultural Sciences, Crop Sciences College Research Institute of Medicinal Plant Biotechnologies (RIMPBio) Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University

چکیده [English]

Light-emitting diodes (LEDs) can be used as a useful alternative to in vitro culture of various plant species, which not only accelerates plantlet growth and development but also reduces illumination costs. Here, the effects of different light treatments (fluorescent (control), blue LED, red LED, 70% blue/30% red, 70% red/30% blue and SMD lights) on protocorm-like bodies (PLB) growth and development, photosynthetic pigments, antioxidant enzyme activity, and the content of protein and soluble sugars of Phalaenopsis pulcherrima obtained from protocorm explants on ½ MS (Murashige and Skoog) or VW (Vacin and Went) with or without growth regulators (IBA+BAP) were evaluated. The results showed that LED and SMD treatments improved the induction and growth of PLBs compared to fluorescent treatments, which had the highest numbers of PLBs and biomass under blue and red LED light, respectively. Under the same light treatments, the highest numbers of PLBs and biomass were obtained on ½ MS+IBA+BAP. Compared to fluorescent light, LED and SMD lights increased the content of photosynthetic pigments. Among the culture media used, the highest content of photosynthetic pigments was observed on ½MS+IBA+BAP. Compared with fluorescent treatment, a significant increase in the activity of antioxidant enzymes and the content of protein and soluble sugars was observed under LED and SMD treatments, with the largest increase recorded under blue LED. Therefore, our results proved that the use of LEDs can be a practical and effective way to increase the induction of PLBs and improve photosynthetic pigments in the in vitro culture of P. pulcherrima.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tissue culture
 • Orchid
 • LED lights
 • fluorescent light
 • protocorm-like bodies
دوره 36، شماره 4
دی 1402
صفحه 332-341
 • تاریخ دریافت: 28 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 مهر 1401