بررسی تاثیر ملاتونین بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه توت‌‌فرنگی (Fragaria×ananassa) رقم پاروس تحت تنش یخ‌زدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشگده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 عضو هیأت علمی، دانشگاه بوعلی سینا

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

تنش سرما یکی از تنش‌های غیر‌زیستی بسیار مهم در کاهش عملکرد بسیاری از گیاهان است. در این رابطه اخیراً یک هورمون گیاهی به نام ملاتونین در زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از تنش‌های زیستی و غیر‌زیستی مختلف توجه پژوهش‌گران را به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر به منظور بررسی و ارزیابی تاثیر ملاتونین بر برخی صفات فیزیولوژیکی توت‌فرنگی رقم پاروس تحت تنش سرما، آزمایشی گلدانی با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی به اجرا در آمد. ابتدا گیاهان توت‌فرنگی با غلظت‌های صفر و 100 میکرو‌مولار هورمون ملاتونین از طریق محلول‌پاشی تیمار شدند و دو هفته پس از محلول‌پاشی، گیاهان به مدت 3 ساعت تحت تنش یخ‌زدگی در دمای 9- درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. نتایج نشان داد تاثیر تیمار ملاتونین بر تغییر ویژگی‌های فیزیولوژیکی شامل پرولین، کربوهیدرات محلول، فلاونوئید کل، نشت یونی، میزان کلروفیل کل و پراکسید‌هیدروژن در شرایط تنش یخ‌زدگی معنی‌دار بود. تیمار ملاتونین باعث افزایش معنی‌دار در میزان پرولین، کربوهیدرات‌های محلول، فلاونوئید کل و میزان کلروفیل و همچنین کاهش معنی‌دار در میزان نشت یونی و پراکسید‌هیدروژن در گیاهان تحت تنش سرما شد. در این آزمایش تیمار ملاتونین تاثیر معنی‌داری بر میزان محتوای نسبی آب، مالون‌دی‌آلدئید و فنل کل نداشت. با توجه به نتایج این پژوهش، احتمالاً تیمار ملاتونین می‌تواند به عنوان راهکاری اثر‌گذار جهت افزایش تحمل گیاهان در مقابله با تنش سرما و کاهش آسیب‌های ناشی از آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the melatonin pre-treatment effect on some physiological traits of strawberry (Fragaria × ananassa) cultivar ‘Paros’ under freezing stress

نویسندگان [English]

  • Sanaz Yousefi 1
  • Mansour Gholami 2
  • Hassan Sarikhani 3

1 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan

2 Department of Horticultural Sciences,, Bu-Ali Sina University

3 Department of Horticultural Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Recently, melatonin was proved to be a candidate hormone that could increase the cold and heat stress of the plant. Cold stress is important abiotic stress for plants in nature. In this study, in order to investigate the effect of exogenous application of melatonin on some physiological traits related to cold stress on the strawberry cultivar ‘Paros’ a pot experiment with three replications was performed in a completely randomized design. Strawberry plants pre-treated with 100 μM melatonin were subjected to freezing stress treatment (-9◦C for 3 h without cold acclimation) after two weeks some physiological traits (proline, carbohydrate, total flavonoid, chlorophyll content, ion leakage, hydrogen peroxide, content of water, malondialdehyde, and total phenol) related to cold stress in plant leaves were measured. The results showed that melatonin treatment has a significant effect on some physiological traits (proline, carbohydrate, total flavonoid, chlorophyll content, ion leakage, and hydrogen peroxide) in the strawberry plant under freezing stress. Proline, carbohydrate, total flavonoid, and chlorophyll content were significantly enhanced, and a significant reduction was observed in ion leakage and hydrogen peroxide in melatonin-pre-treated plants. In this experiment, melatonin treatment had no significant effect on the relative water content, malondialdehyde, and total phenol. According to the results of our study, exogenous application of melatonin may be effective to improve freezing tolerance in strawberry plants after two weeks of application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osmolites
  • Cold stress
  • Ion leakage
  • Melatonin
دوره 36، شماره 4
دی 1402
صفحه 405-415
  • تاریخ دریافت: 06 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 فروردین 1401