بررسی تاثیر کیتوزان بر بیان ژن ZmPIP گیاه کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد واحد فلاورجان

2 گروه علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان اصفهان ایران

3 گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کیتوزان روی بیان ژن ZmPIP، پارامترهای رشدی و ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت تنش شوری بود که در آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. بدین منظورگیاهچه های کلزا تحت تیمار های شوری (0، 50، 100و 150 میلی مولار)، سطوح مختلف کیتوزان (0، 5 و 10 میلی گرم در لیتر) قرار گرفتند. بیان ژن ZmPIP با استفاده از روش Real Time PCR، درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت ها و میزان عناصر سدیم و پتاسیم مورد بررسی قرار گرفت.در تنش شوری، تیمار با کیتوزان باعث افزایش بیان ژن ZmPIP شده بطوری که بیشترین میزان بیان ژن در غلظت 50 و 100 میلی مولار شوری همراه با 5 میلی گرم در لیتر کیتوزان دیده شد. درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی، محتوای نسبی آب برگ و میزان عنصر پتاسیم در گیاهان تحت تیمار شوری بخصوص در غلظتهای 100 و 150 میلی مولار همراه با کیتوزان نسبت به تیمار شوری در همان غلظت افزایش یافته و نشت الکترولیت و محتوای نسبی اب و میزان سدیم کاهش یافت. احتمال می رود کیتوزان از طریق حفظ محتوای نسبی آب برگ، افزایش پتاسیم و رشد بخش هوایی و ریشه شرایط زیست گیاه را تحت تنش شوری بهبود بخشیده و اثرات منفی تنش در گیاه کلزا را کاهش داده و باعث افزایش مقاومت گیاه شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of chitosan on the expression of ZmPIP gene of rapeseed (Brassica napus L.) Under salinity stress

نویسندگان [English]

 • hadishadis mokhtari 1
 • monireh ranjbar 2
 • ali mohhamad ahadi 3

1 Department of biology,,Islamic Azad University

2 biology department, islamic azad university, isfahan, iran

3 Department of Genetic, Shar e kord University

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of chitosan on ZmPIP gene expression, growth parameters and physiological characteristics of rapeseed under salinity stress which was performed in a factorial experiment based on a completely randomized design with 3 replications. For this purpose, rapeseed seedlings was treated with different concentrations of salinity (0, 50, 100, 150 mM) and chitosan (0, 5, 10 mg/L). ZmPIP gene expression was evaluated using Real Time PCR, germination percentage and speed, length, fresh and dry weight of root and shoot, relative leaf water content, electrolyte leakage and sodium and potassium contents. In salinity stress, treatment with chitosan increased the expression of ZmPIP gene so that the highest gene expression was at 50 and 100 mM salinity with 5 mg / l chitosan. In treared plants with salinity increased percentage and germination rate, fresh and dry length and weight of root and shoot, relative leaf water content and potassium content especially at concentrations of 100 and 150 mM with chitosan compared to salinity at the same concentration and electrolyte leakage and relative water content and sodium content reduced. It is likely that chitosan has increased plant tolerance under salinity stress by maintaining the relative leaf water content, increasing potassium and growth of shoot and root and reduce the negative effects of stress on rapeseed and increase plant resistance

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electrolyte leakage
 • Gene expression
 • Germination
 • Rapeseed
 • Water content
دوره 36، شماره 4
دی 1402
صفحه 362-373
 • تاریخ دریافت: 03 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 21 آذر 1400
 • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1400