دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 505-769 

مقاله پژوهشی

بررسی الگوی بیان ژن ویژه تیپ سلولی در جلبک Volvox carteri تحت شرایط تنش نوری

صفحه 505-516

سولماز اخطاری؛ کریم حسن پور؛ جعفر رازقی؛ آرش کیانیان مومنی؛ علی موافقی


تاثیر باکتری های محلول کننده فسفات بر رشد و وضعیت تغذیه ای نونهال های بلوط

صفحه 517-527

مریم تیموری؛ محمد حسین صادق زاده حلاج؛ طاهره علی زاده؛ محمد متینی زاده


مطالعه تشریحی گیاه بادرنجبویه(.Melissa officinalis L) در مراحل مختلف نموی و تاثیر تنش خشکی و تیمار سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی‌های ریخت شناسی و مولکولی آن

صفحه 528-543

فاطمه جمال امیدی؛ هانیه محجل شجا؛ ریحانه سریری


تأثیر عامل‌های فیزیوگرافی بر جذب عناصر غذایی ضروری برگ در جنگل‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)دچار زوال‌ بلوط (مطالعه موردی: منطقه هلن، استان چهارمحال و بختیاری)

صفحه 544-553

حسن جهانبازی؛ یعقوب ایران‌منش؛ محمود طالبی؛ حمزه علی شیرمردی؛ عبدالمحمد محنت کش؛ مهدی پورهاشمی؛ محسن حبیبی


بررسی تنوع مورفولوژیکی بین جمعیت‌های مختلف آویشن‌دنایی (Thymus daenensis Celak.)

صفحه 554-566

جلال خورشیدی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری


بررسی تأثیر نوع بستر و هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA) بر ریشه‌زایی قلمه‌ی انگور به روش کشت وارونه

صفحه 567-578

محمد خیری؛ موسی ارشد


بررسی آلودگی خاک و گیاهان به فلزهای سنگین و فراوانی باکتری‌ها و کلیفرم‌های درونزی اندام‌های هوایی گیاهان معدن آهنگران ملایر،همدان

صفحه 579-592

وحید ربانی؛ اصغر میرزائی اصل؛ علی اکبر صفری سنجانی


القای مقاومت به تنش شوری در بذرهای بدست آمده از بوته های گندم محلول پاشی شده با نانواکسید روی و آهن

صفحه 593-606

مجید رستمی؛ احمد جوادی؛ سید مجید حسینی زاده


اثر سولفات و نانو ذرات آهن و روی بر زیست توده، مقدار و ترکیبات روغن های اسانسی نعناع فلفلی ((Mentha piperita L. تحت تنش شوری

صفحه 607-621

قادر رستمی؛ محمد مقدم؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ علی تهرانی فر


بررسی شکل رابطه تولید و غنای گونه ای گیاهان در مراتع تنگ چنار استان یزد

صفحه 622-631

صدیقه زارع کیا؛ عادل جلیلی؛ پروانه عشوری؛ علی میرحسینی؛ محمدتقی زارع؛ محمد ابوالقاسمی


ارزیابی مطلوبیت زیستگاهی گیاه پرطاووسی سنبله ای (Myriophyllum spicatum L.) در برخی از اکوسیستم های آبی استان مازندران و گیلان

صفحه 632-649

رحمت زرکامی؛ حسن خزاعی


تأثیر بقایای کرم ابریشم و نیتروکسین بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

صفحه 650-661

کاظم سراوانی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبداللطیف قلی زاده؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری؛ حسین صبوری


بررسی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوضه دهگین استان هرمزگان

صفحه 662-676

محمدامین سلطانی پور؛ رجمان اسدپور


القاء تنوع ژنتیکی در ارقام برنج طارم محلی و هاشمی با استفاده از اتیل متان سولفونات و بررسی تنوع ایجاد شده از طریق نشانگرهای SSR

صفحه 677-685

محمد سیه چهره؛ غفار کیانی؛ سید کمال کاظمی تبار


شناسایی SNPها در نواحی اگزونی واینترونی ژن‌های لینالول سینتاز و ژرماکرینD سینتاز در گیاه ریحان

صفحه 686-697

سمانه علیاری؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ ایرج برنوسی


تأثیر متیل جاسمونات بر رشد و مقدار اسانس مرزنجوش (Origanum majorana L.) در شرایط تنش خشکی

صفحه 698-712

مرضیه فارسی؛ فرزین عبدالهی؛ امین صالحی؛ شیوا قاسمی


تاثیر پیش تیمار دمایی و نور بر القاء جنین و کالوس در کشت بساک خیار

صفحه 713-726

سمانه قنبری؛ مریم گل آبادی


بررسی ساختار اندام های رویشی و تکوین اندام های زایشی گیاه زیره ایرانی Boiss)B.fedtsch) Bunium persicum

صفحه 727-737

نسترن کاظمی وش؛ احمد مجد؛ سایه جعفری؛ سید مهدی رضایت


تأثیر ژن NARK و تیمار نیتروژن بر رشد، و پروفایل پروتئینی برگ در تیپ موتانت سوپر گره‌زا و تیپ وحشی سویا

صفحه 738-755

مهرناز مشایخی؛ سعید میرزایی؛ محمود ملکی؛ حسین مظفری


تأثیر کاربرد پس از برداشت پوترسین بر عمر ماندگاری گل بریده ارقام ژربرا(Stanza و Pink Elegance)

صفحه 756-769

میثم محمدی؛ میترا اعلائی؛ مهدی صیدی