دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 770-1059 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر گونه‌ی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و زربین (Cupressus sempervirens L. var.horizontahis (Mill.) Gord.) روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کهگیلویه و بویر احمد

صفحه 770-780

فهیمه اسکندری؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی


تاثیر تغذیه نیتراتی و نیترات آمونیومی بر رشد، متابولیسم سولفور و بیان ژن ناقلین سولفور، آنزیمهای آدنوزین تری فسفات سولفوریلاز و آدنوزین '5-فسفوسولفات ردوکتاز در گیاهچه های کلزا (.L Brassica napus) و بروکلی (L. Brassica oleraceae)

صفحه 781-796

طاهره السادات آقاجانزاده؛ آناهیتا حافظ الکتب


شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت‌شده دینار کوه، استان ایلام

صفحه 797-808

سمیه باقری؛ حسن زارع مایوان؛ مهدی حیدری


برهمکنش شوری و جیبرلین بر ریزش برگ، ماده خشک، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و محتوای عناصر در گواوا (Psidium guajava L)

صفحه 809-826

زهرا پشنگه؛ منصوره شمیلی؛ فرزین عبدالهی؛ مصطفی قاسمی


بررسی اثر پرایمینگ توأم بذرهای گندم با اسید سالیسیلیک و پراکسید هیدروژن برای القاء تحمل به شوری

صفحه 827-839

قادر حبیبی؛ عذرا حسینی نژاد


بررسی اثر پنکونازول بر پاسخ های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی گیاه کنجد(.Sesamum indicum L) تحت تاثیر تنش شوری

صفحه 840-849

حمیده حیدری؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده معبود


ترکیبات شیمیایی و اثرات زیستی گیاه (کما) Ferula oopoda

صفحه 850-860

مسعود حیدری زاده؛ شهناز زارعی؛ مراحم آشنگرف؛ حسین معروفی


بهینه‏ سازی شرایط رشدی برخی از مهمترین ریزجلبک‏ های خالص‏ سازی شده از دریاچه بزنگان و بررسی مقدار کلروفیل و کاروتنوئید آن‏ها

صفحه 861-877

سارا خسروی نیا؛ عبدالرضا باقری؛ سعید ملکزاده شفارودی؛ نسرین مشتاقی


مقاله مروری

مروری بر کاربردهای سنتی گیاهان دارویی تیره شب‌بو در ایران

صفحه 878-890

محمد مهدی دهشیری


مقاله پژوهشی

بررسی پراکنش گونه‌های گیاهی استان سمنان (مطالعه موردی: هرباریوم دانشگاه دامغان)

صفحه 891-913

عارفه ذاکری؛ رضا نادری؛ وحید پوزش


مروری بر تاکسونومی جنس Dactylis L. در ایران

صفحه 914-922

الهام رضایی؛ حجت اله سعیدی؛ محمدرضا رحیمی نژاد


بررسی مطلوبیت زیستگاهی سرخس آبی (Azolla filiculoides, Lam.) در برخی از اکوسیستم های آبی استان گیلان و مازندران با استفاده از مدل خطی تعمیم ‌یافته

صفحه 923-937

رحمت زرکامی؛ مرتضی سحرخیز


تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های ایرانی قارچ عامل خشکیدگی شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark)

صفحه 938-952

سیده معصومه زمانی؛ شیده موجرلو


مهار آلفاگلوکوزیداز توسط عصاره هگزانی اندام‌های هوایی گیاهان خاکشیر (Descurainia sophia L.schuar) و شاه‌تره (Fumaria vaillantii Loisel)

صفحه 953-969

مرتضی صادقی؛ محمد علی زارعی


اثرات تعدیلی اسید هیومیک روی جوانه‌زنی و رشد رویشی گیاه کلزا تحت تنش شوری

صفحه 970-981

علی اصغر علیلو؛ زهرا شیری آذر؛ شهریار دشتی؛ صالح شهابی وند؛ علیرضا پورمحمد


بررسی پاسخ مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان رقم ’کشکنی لولو‘ به تنش شوری و کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب

صفحه 982-996

سارا فرسرایی؛ محمد مقدم


گونه‌های جدیدی از قارچ‌های سینماتا‌دار برای بیوتای قارچی ایران

صفحه 997-1013

یوبرت قوستا؛ رازمیگ عزیزی؛ علیرضا پورصفر


بررسی پراکنش و تراکم گیاهان آبزی غالب در بخش غربی تالاب انزلی

صفحه 1014-1024

علیرضا میرزاجانی؛ جواد دقیق روحی؛ رضا محمدی دوست


تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع و اهمیت نسبی (SIV) گونه‌های علفی در جنگل‌های کبیرکوه، استان ایلام

صفحه 1025-1036

هنگامه میرهاشمی؛ حسن پوربابائی؛ آرش مزبانی


مطالعه فیتوشیمیایی و گرده شناسی تعدادی از گونه‌های جنس Mentha L. در شمال ایران

صفحه 1037-1059

یاسمن یحیی آبادی؛ آرمان محمودی اطاقوری؛ احسان نظیفی