دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 749-1009 

مقاله پژوهشی

اثرات تعدیلی اسید هیومیک روی جوانه‌زنی و رشد رویشی گیاه کلزا تحت تنش شوری

صفحه 985-997

علی اصغر علیلو؛ زهرا شیری آذر؛ شهریار دشتی؛ صالح شهابی وند؛ علیرضا پورمحمد


گونه‌های جدیدی از قارچ‌های سینماتا‌دار برای بیوتای قارچی ایران

صفحه 998-1009

یوبرت قوستا؛ رازمیگ عزیزی؛ علیرضا پورصفر


بررسی مطلوبیت زیستگاهی سرخس آبی (Azolla filiculoides, Lam.) در برخی از اکوسیستم های آبی استان گیلان و مازندران با استفاده از مدل خطی تعمیم ‌یافته

صفحه 749-761

رحمت زرکامی؛ مرتضی سحرخیز


بررسی پراکنش و تراکم گیاهان آبزی غالب در بخش غربی تالاب انزلی

صفحه 762-773

علیرضا میرزاجانی؛ جواد دقیق روحی؛ رضا محمدی دوست


تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی جمعیت‌های ایرانی قارچ عامل خشکیدگی شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark)

صفحه 803-816

سیده معصومه زمانی؛ شیده موجرلو


بررسی پراکنش گونه‌های گیاهی استان سمنان (مطالعه موردی: هرباریوم دانشگاه دامغان)

صفحه 817-827

عارفه ذاکری؛ رضا نادری؛ وحید پوزش


تأثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع و اهمیت نسبی (SIV) گونه‌های علفی در جنگل‌های کبیرکوه، استان ایلام

صفحه 828-842

هنگامه میرهاشمی؛ حسن پوربابائی؛ آرش مزبانی


مطالعه فیتوشیمیایی و گرده شناسی تعدادی از گونه‌های جنس Mentha L. در شمال ایران

صفحه 843-853

یاسمن یحیی آبادی؛ آرمان محمودی اطاقوری؛ احسان نظیفی


ترکیبات شیمیایی و اثرات زیستی گیاه (کما) Ferula oopoda

صفحه 854-866

مسعود حیدری زاده؛ شهناز زارعی؛ مراحم آشنگرف؛ حسین معروفی


مروری بر تاکسونومی جنس Dactylis L. در ایران

صفحه 867-878

الهام رضایی؛ حجت اله سعیدی؛ محمدرضا رحیمی نژاد


بررسی اثر پرایمینگ توأم بذرهای گندم با اسید سالیسیلیک و پراکسید هیدروژن برای القاء تحمل به شوری

صفحه 879-893

قادر حبیبی؛ عذرا حسینی نژاد


بررسی اثر گونه‌ی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و زربین (Cupressus sempervirens L. var.horizontahis (Mill.) Gord.) روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کهگیلویه و بویر احمد

صفحه 894-906

فهیمه اسکندری؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی


مقاله مروری

مروری بر کاربردهای سنتی گیاهان دارویی تیره شب‌بو در ایران

صفحه 907-918

محمد مهدی دهشیری


مقاله پژوهشی

بررسی اثر پنکونازول بر پاسخ های فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی گیاه کنجد(.Sesamum indicum L) تحت تاثیر تنش شوری

صفحه 919-931

حمیده حیدری؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده معبود


برهمکنش شوری و جیبرلین بر ریزش برگ، ماده خشک، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و محتوای عناصر در گواوا (Psidium guajava L)

صفحه 932-942

زهرا پشنگه؛ منصوره شمیلی؛ فرزین عبدالهی؛ مصطفی قاسمی


شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه حفاظت‌شده دینار کوه، استان ایلام

صفحه 943-957

سمیه باقری؛ حسن زارع مایوان؛ مهدی حیدری


بهینه‏ سازی شرایط رشدی برخی از مهمترین ریزجلبک‏ های خالص‏ سازی شده از دریاچه بزنگان و بررسی مقدار کلروفیل و کاروتنوئید آن‏ها

صفحه 958-972

سارا خسروی نیا؛ عبدالرضا باقری؛ سعید ملکزاده شفارودی؛ نسرین مشتاقی


تاثیر تغذیه نیتراتی و نیترات آمونیومی بر رشد، متابولیسم سولفور و بیان ژن ناقلین سولفور، آنزیمهای آدنوزین تری فسفات سولفوریلاز و آدنوزین '5-فسفوسولفات ردوکتاز در گیاهچه های کلزا (.L Brassica napus) و بروکلی (L. Brassica oleraceae)

صفحه 774-786

طاهره السادات آقاجانزاده؛ آناهیتا حافظ الکتب


بررسی پاسخ مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان رقم ’کشکنی لولو‘ به تنش شوری و کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب

صفحه 973-984

سارا فرسرایی؛ محمد مقدم


مهار آلفاگلوکوزیداز توسط عصاره هگزانی اندام‌های هوایی گیاهان خاکشیر (Descurainia sophia L.schuar) و شاه‌تره (Fumaria vaillantii Loisel)

صفحه 787-802

محمد علی زارعی؛ مرتضی صادقی