دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 241-504 

مقاله پژوهشی

انتخاب سایت‌های حفاظتی به منظور برنامه‌ریزی مدیریتی بر اساس ارزیابی فلورستیکی و تنوع گونه‌ای (مطالعه موردی: ولویه کیاسر، مازندران)

صفحه 241-256

سیده محدثه احسانی؛ رضا تمرتاش؛ غلامعلی حشمتی؛ اسماعیل شیدای کرکج


بررسی تغییرات کمی وکیفی اسانس گیاه Thymus pubescensتحت تاثیر تغییرات خاک درمناطق مختلف آذربایجان شرقی

صفحه 257-265

یوسف ایمانی دیزج یکان؛ توحید ابراهیمی گجوتی؛ اکبر عبدی قاضی جهانی


بررسی فلوریستیک کوه چوبین در استان چهارمحال و بختیاری

صفحه 266-284

مرضیه بستوه فیل‌آبادی؛ مهدی یوسفی؛ سید عباس میرجلیلی


اثر پیش‌تیمار لیزر بر شاخص‌های جوانه‌زنی دانه، فعالیت آلفا آمیلاز و رشد دانه‌رست خار مریم (.Silybum marianum L) در شرایط نرمال و تحت تنش سرب

صفحه 285-298

عاطفه بنی شریف؛ ریحانه عموآقایی


اثر نانوذرات اکسیدآلومینیوم بر اسپورزایی و تکوین گامتوفیت در لوبیا(Phaseolus vulgaris L.)

صفحه 299-317

عبدالکریم چهرگانی راد؛ سمانه معتبر نیا؛ مهسا جعفری انواری


ژن etr1-1 کاندید برتر جهت دست ورزی ژنتیکی مسیر پیام رسانی علامت هورمون اتیلن در گل سرخ

صفحه 318-333

فائزه خاتمی؛ فرزانه نجفی؛ فتانه یاری؛ رمضانعلی خاوری نژاد


تاثیر نسبت‌های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان زیست توده و برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی ریشه‌های موئین گیاه بذرالبنج مشبک (L. Hyoscyamus reticulatus)

صفحه 334-348

مدینه خضرلو؛ بهمن حسینی؛ جعفر امیری


اثرات کمی و کیفی تنش خشکی بر ترکیبات شیمیایی اسانس زوفا (Hyssopus officinalis L)

صفحه 349-356

فاطمه خوش اقبال قرابایی؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ شکوفه انتشاری؛ سید جواد داورپناه


بررسی قابلیت انباشتگی زیستی و تثبیت آرسنیک و برخی فلزات سنگین توسط گونه گون (.Astragalus spp)

صفحه 357-370

رضوان داودپور؛ سهیل سبحان اردکانی؛ مهرداد چراغی؛ نوراله عبدی؛ بهاره لرستانی


بررسی کمی و کیفی اسانس گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) در رویشگاه طبیعی و شرایط مزرعه

صفحه 371-383

محمدامین سلطانی پور؛ فاطمه سفیدکن


ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تعیین میزان فنل و فلاونوئید عصاره هگزانی اندام‌های هوایی گیاهان خاکشیر (Descurainia sophia) و شاه‌تره (Fumaria vaillantii)

صفحه 384-395

مرتضی صادقی؛ محمد علی زارعی


بررسی تنوع ژنتیکی توده‌های مختلف گیاه ترشک (Rumex spp.) بر اساس صفات ریخت شناسی

صفحه 396-407

ملیحه عرفانی؛ مهدی محب الدینی؛ علیرضا قنبری؛ ناصر صباغ نیا


باززایی درون شیشه‌ای مامیران ایرانی (Chelidonium majus L.)

صفحه 409-417

آرزو عزیزخواجه؛ ابراهیم دورانی؛ سعید اهری زاد


اثر کوتاه مدت ذرات نانوسیلیکون بر برخی ویژگی های بافت شناختی و فیزیولوژیکی گیاه جودوسر (Avean sativa L.) و مقایسه آن با اثر سیلیکات سدیم

صفحه 418-431

فریده عسگری؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی؛ فرزانه نجفی


الگوی متیله شدن DNA در ریشه و ساقه جو تحت تنش شوری

صفحه 432-444

سارا غفاریان؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سمیرا هامیان؛ محمد مقدم واحد؛ محمود تورچی؛ علی بنده حق


جنین‌زایی سوماتیکی مستقیم و تولید بذر مصنوعی در بلوط ایرانی (Quercus brantii L.) با استفاده از هورمون 2,4-D

صفحه 445-455

الهام فیضی؛ علی مرادی؛ اسد معصومی اصل


ریخت شناسی دانه گرده برخی از گیاهان جذاب برای زنبور عسل از استان کرمانشاه

صفحه 456-468

نسرین کاظمی؛ زهرا بقایی فر؛ فاطمه حاچ مرادی؛ سید محمد معصومی


مطالعه تاثیر برون‌زای اسیدهای آلی و کلسیم بر بهبود شاخص های رشد و القاء اکسیداتیو در دو رقم گیاه کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش آلومینیوم

صفحه 469-484

حسین مظفری؛ زهرا اسرار؛ حسن سالاری؛ حکیمه علومی؛ محمد مقتدر مقتدر


تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه کلزا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی

صفحه 485-495

سید موسی موسوی کوهی؛ مهرداد لاهوتی؛ علی گنجعلی


مطالعه ساختار ژن OeAOX2 مرتبط با ریشه زایی در بین ژنوتیپ های زیتون (Olea europea L.) بومی ایران

صفحه 496-504

وحیده هدایتی؛ ثریا موسوی؛ امیر موسوی؛ سید مهدی حسینی مزینانی؛ زهرا هاشم آبادی