دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 751-1006 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر تغییرات غلظت اکسین همراه با کلسیم و نیترات بر مقدار زی توده و محتوای آلکالوئید تام در کشت بافت H. arachnoideus Pojark

صفحه 751-766

مهدیس ابراهیم زاده؛ مهری مهرابی


تأثیر کود کمپوست بر برخی پارامترهای فتوسنتزی در سه مرحله رشد گیاه عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تنش خشکی

صفحه 767-780

راهله احمدپور؛ نظام آرمند؛ سعید رضا حسین زاده؛ گرشاسب ریگی


تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر فراوانی و ترکیب تجدیدحیات گونه‌های درختی در توده‌های جنگلی طبیعی منطقه آستارا

صفحه 781-790

ایرج حسن زاد ناورودی؛ تورج سفرکار


بررسی میزان الودگی به فلزات سنگین و مقایسه آناتومیکی برگ گیاه چنار Platanus orientalis) ) در دو منطقه تهران

صفحه 791-800

اسماعیل خسروپور؛ پدرام عطارد؛ انوشیروان شیروانی؛ ویلما بایرام زاده؛ لیلا حکیمی


کاهش اثرات تنش شوری در تریتیکاله (× Triticosecale) با کاربرد کودهای زیستی و روی

صفحه 801-821

یونس خیری زاده آروق؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده


اثرکم‌آبیاری بر برخی ویژگی‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم توت‌فرنگی

صفحه 822-837

مهین رفیعی پور؛ منصور غلامی؛ حسن ساریخانی


نقش قارچ اندوفیت سرندیپیتا ایندیکا در تثبیت گیاهی وابسته به قارچ و عملکرد گیاه گلرنگ در خاک آلوده به سرب

صفحه 838-851

صالح شهابی وند؛ وحید طیب نیا؛ علی اصغر علیلو


مطالعه بوم شناختی، فیزیونومی و فلورستیک منطقه بیابانی کوه نمک قم

صفحه 852-859

رضا شیخ اکبری مهر


تاثیر شرایط رشد ریز نمونه و تنظیم کننده‌های رشد بر القاءکالوس گیاه سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)

صفحه 860-872

معصومه عامریان


بررسی گرده شناسی جنس Crocus L. (Iridaceae) با تاکید بر تاکسونومی در ایران

صفحه 873-880

ملیکا طبسی؛ احمد رضا محرابیان


تنوع ریختی درون گونه‌ای و میان گونه‌ای در جنس گزنه (Urtica L.(Urticaceae)) و ارائه کلید و شرح‌هایی جدید برای گونه‌های آن در ایران

صفحه 881-893

فاطمه فدائی؛ مهلا خلیلی؛ عباس قلی پور


اثرات جیبرلین بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی، پرولین، فنل و فلاونوئید در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تنش شوری

صفحه 894-908

رعنا فیروزه؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ سارا سعادتمند


ساختار و پراکنش مکانی جوامع درختی آردوج (Juniperus foetidissima Willd.) در منطقه ارسباران

صفحه 909-921

سجاد قنبری؛ کیومرث سفیدی


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپ‌های بومی فندق (Corylus avellana L.) بر اساس صفات مورفولوژیکی درمنطقه اهر

صفحه 922-935

علیرضا قنبری؛ مرتضی آقاپور؛ عادل پیرایش بیگباغی


معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه تنگ بالنگستان

صفحه 936-946

منصوره قوام؛ سمیه دهداری؛ شاداب حسین پور


بررسی تأثیر گال‌ روی ترکیبات بیوشیمیایی برگ درختان بلوط ایرانی (Quercus persica) (مطالعه موردی: منطقه بلوران استان لرستان)

صفحه 947-954

شهرام مهدی کرمی؛ اکرم احمدی؛ فاطمه جعفری اصل


ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)

صفحه 955-971

رسول نریمانی؛ محمد مقدم؛ سید حسین نعنتی؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی


ریشه‌زایی و رشد شاخساره قلمه‌های فیکوس معمولی (Ficus elastica Roxb. ex Hornem) در پاسخ به ایندول بوتیریک اسید و پاکلوبوترازول

صفحه 972-982

فرزاد نظری؛ ابراهیم رحیمی


اثرات تنش شوری روی نرخ تبادلات گازی و پتانسیل آبی برگ دو گونه ارغوان (Cercis siliquastrum L.) و اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.)

صفحه 983-993

ناصر نوروزی هارونی؛ بابک پیله ور


اثر کادمیوم بر ویژگی های ریختی - تشریحی و میزان رنگیزه های گیاه نیشکر (Saccarum officinarum L.) واریته103 -48Cp در شرایط درون شیشه

صفحه 994-1006

زینب یوسفی؛ مریم کلاهی؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی