دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-207 

مقاله پژوهشی

تحلیل اثر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica .Jamzad)

صفحه 1-11

زهرا آریان؛ محمد جواد مرآتی؛ حسن ابراهیم زاده معبود؛ جواد هادیان؛ مسعود میرمعصومی


ارزیابی تنوع گونه‌های گیاهی در تپه های شنی بعد از گذشت دو دهه از فعالیتهای تثبیت و جنگل‌کاری (مطالعه موردی: منطقه مگران، شوش)

صفحه 12-23

فاطمه ایمانی؛ مصطفی مرادی؛ رضا بصیری


بهینه سازی دستوالعمل رویان‌زایی رویشی در خرما (Phoenix dactylifera L.)، رقم استعمران

صفحه 24-34

الهه بهاران؛ پیام پورمحمدی؛ احسان شهبازی


تأثیر اسید سالیسیلیک بر مقاومت گیاه ریحان نسبت به سمیت سرب

صفحه 35-44

علی پاداش؛ احمد قنبری؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد رضا اصغری پور


پایش تولید بذر برودار (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های دشت ارژن فارس

صفحه 45-53

مهدی پورهاشمی؛ سیدکاظم بردبار؛ پریسا پناهی؛ علیرضا عباسی


بررسی تنوع و توزیع گلسنگ‌های شاخه-پوست‌رست درختان ارس در علی‌بلاغ، پارک ملی تندوره

صفحه 54-62

مهرو حاجی منیری


بررسی تأثیر جاده بر تنوع گونه‌های چوبی جنگل‌های بلوط خرم‌آباد (مطالعه موردی: جنگل‌های سامان عرفی پرک واقع در منطقه‌ی قلعه گل)

صفحه 63-71

رامین حسین زاده؛ جواد سوسنی؛ سمانه رزم آهنگ


بررسی ترکیبات شیمیایی، اثرات دگرآسیبی و ضد باکتریای عصاره برگ سرو نقره ای (Cupressus arizonica) )

صفحه 72-81

مسعود حیدری زاده؛ محمد قانعی الوار؛ واحد لطفی


ارزیابی سمیت سلولی اجزای حاصل از بخش سازی عصاره متانولی گیاه سدابی جنوبی (Haplophyllum tuberculatum ) بر رده های سلول سرطانی RAJI و A549

صفحه 82-92

فاطمه دسترنج؛ فرح کریمی؛ نصرت رحمانی


مدل‌سازی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی با روش رگرسیون لوجستیک در مراتع نیمه‌خشک (مطالعة موردی: مراتع غرب شهرک صنعتی اشتهارد)

صفحه 93-100

محمدعلی زارع چاهوکی؛ نرگس ناصری حصار


بررسی ساختار گیاه یونجه (Medicago sativa L.) و سنجش مدیکارپین در مراحل مختلف تکوین.

صفحه 101-107

فاطمه زرین کمر؛ نسترن اسدی


تولید بذر مصنوعی هیدراته در گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.) از طریق کپسوله کردن جنین‌های رویشی

صفحه 108-118

الهام سربی؛ علی مرادی


بررسی ریخت شناسی گونه دارویی در معرض انقراض مورخوش (Zhumeria majdae)

صفحه 119-131

محمدامین سلطانی پور؛ پریسا جنوبی؛ سیدمحسن حسام زاده حجازی؛ مهدی میرزا


بررسی روند تغییر ترکیب‌های زیست‌فعال میوه دو رقم لیموترش لیسبون (Citrus limon cv. Lisbon) و کوک‌اورکا (C. limon cv. Cook Eureka) طی رسیدن

صفحه 132-144

سیده الهام سیدقاسمی؛ جواد فتاحی مقدم؛ بابک باباخانی


اثر ترکیبی درجه حرارت و دوره‌های نوری بر رشد و زیست توده در جلبک سبز Scenedesmus quadricauda

صفحه 145-155

زهرا شاهینی؛ امیدوار فرهادیان؛ مهدی کدیور


تاثیر کودهای زیستی بر افزایش پرولین در یونجه تحت تنش کم‌آبی

صفحه 156-165

مهناز ظفری؛ علی عبادی؛ سدابه جهانبخش گده کهریز


بررسی شاخصه‌های جوانه‌زنی بذر پنجه‌مرغی(Cynodon dactylon) تحت تأثیر تیمارهای اسید سالیسیلیک، اسید جیبرلیک و نیترات پتاسیم

صفحه 166-174

صادق فخیره؛ علیرضا شهریاری


زیست پالایی خاکهای آلوده به روغن مصرف شده با استفاده از گیاه آلاله Ranunculus arvensis L. و برخی قارچهای ریزوسفری

صفحه 175-183

فریبا محسن زاده


تأثیر میدان مغناطیسی بر برخی صفات فیزیولوژیک و جوانه‌زنی بذور گیاه زراعی گلرنگ و چهار گونه علف هرز مهم آن

صفحه 184-196

الهام وثیقه شمس آبادی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ سید مرتضی مدرس وامقی؛ حامد کشاورز


اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و چینه سرمایی بر رفع رکود بذر و شاخص‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی دانهال‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L.)

صفحه 197-207

بابک ولی زاده کاجی؛ احمدرضا عباسی فر