دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، آذر 1397، صفحه 483-750 

مقاله پژوهشی

مقایسه تاثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر روی جمعیت های مختلف زعفران مزروعی(.Crocus Sativus L)

صفحه 483-498

فاطمه اصل زعیم؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده؛ گل اندام شریفی


عوامل مؤثر در ریزازدیادی بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia Spach.)

صفحه 499-510

سمیه اعزازی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ میترا امام؛ سپیده کلاته جاری


اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص‌های فلورسانس کلروفیل دو رقم لوبیا

صفحه 511-525

منصور افشار محمدیان؛ مطهره امیدی پور؛ فاطمه جمال امیدی


تاثیر تنش آلودگی هوا بر میزان پرولین، هیدارت‌کربن و رنگیزه‌های فتوسنتزی درخت افرای زینتی Acer negundo L. (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

صفحه 526-538

نگار امیدی؛ نسرین سیدی؛ عباس بانج شفیعی؛ ناصر عباسپور


مطالعه برخی مشخصه‌های جنگل‌شناسی یک توده بهره‌برداری نشده راش آمیخته در جنگل‌های استان گلستان

صفحه 539-555

مجتبی امیری


بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدرو الکلی بارهنگ کبیر (Plantago major L.) و ناخنک (Astragalus hamosus) بر تعدادی باکتری‌ گرم منفی و گرم مثبت

صفحه 556-567

رقیه امینیان؛ محسن مردانی؛ بهنام داودنیا


تأثیر کیتوزان بر ریز ازدیادی، میزان متابولیت‌های ثانوی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه نوروزک در شرایط in vitro

صفحه 568-578

سمیه جامی؛ صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ معصومه مدرس


فلور دیاتومه های رودخانه ماربره، حوضه آبریز دز در لرستان، ایران

صفحه 579-586

سمیه خیری؛ مصطفی توکلی؛ زهرا اوراقی اردبیلی


بررسی تغییرات بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی لاین های حساس و مقاوم آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در واکنش به بیماری قارچی اسکلروتینیا

صفحه 587-601

رضا درویش زاده؛ نجمه ارجمند؛ رقیه نجف زاده؛ رضا حیدری


بررسی دو گونه اکالیپتوس (Eucalyptus Microtheca , Eucalyptus camaldulensis) در جذب فلزات سرب و مس از خاک

صفحه 602-610

محمدرضا دهقان؛ علیرضا مشکی؛ مریم ملاشاهی؛ علی صلاحی


بررسی تأثیر تنش کوتاه مدت کادمیم بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در ریز جلبک Anabaena sp.

صفحه 611-625

جنت سرمد؛ مریم زمانی؛ سیده فاطمه فلاح


تأثیر مدیریت چرا بر پراکنش جغرافیایی دو گونه گراس فصل سرد در مراتع منطقه فریدن

صفحه 626-639

حامد سنگونی؛ محمدرضا وهابی؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ علی بابایی


بهینه‌سازی کشت ریشه‌های مویین گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis به منظور تولید ترکیب دارویی اولئانولیک اسید

صفحه 640-654

زهره سهرابی نژاد؛ سیدحسن مرعشی؛ نسرین مشتاقی


شناسایی ترکیبات موجود در اسانس گیاه یکساله و پنج ساله افسنطین (Artemisia absinthium L.) در مراحل مختلف فنولوِژیکی

صفحه 655-662

منصور غلامی


پالایش خاک های آلوده به فلز سنگین سرب به‌وسیله گیاهان مرتعی در شرایط گلخانه‌ای

صفحه 663-675

علی طویلی؛ اسفندیار جهانتاب؛ محمد جعفری؛ بابک متشرع زاده؛ نصرت اله ضرغام


بررسی اثر همیاری باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس (Azospirillum brasilense Sp7 and Sp245) بر شاخص‌های رشد و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی دانه رست‌های گندم (Triticum aestivum) در شرایط شوری

صفحه 676-693

حمیدرضا قاسمی؛ اکبر مستاجران


مطالعه تغییرات خواص آنتی اکسیدانی و حذف رادیکال های آزاد در دو رقم انگور فخری و شاهانی (Vitis vinifera L.) تحت تیمار اسید سالیسیلیک

صفحه 694-708

فاطمه نظری؛ معصومه ملکی؛ موسی رسولی


کاربرد شاخص های عددی ریرفکشن و جک نایف در ارزیابی غنای گونهای جنگل های بلوط

صفحه 709-720

گلاره ولدی؛ جواد اسحاقی راد؛ محمد رضا زرگران


بررسی فلور منطقه فاریاب شهرستان کهنوج استان کرمان

صفحه 721-735

سید محمد علی وکیلی شهربابکی


معرفی فلور، شکل ‌زیستی، پراکنش ‌جغرافیایی و شناسایی وضعیت حفاظتی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان)

صفحه 736-750

رضا یاری؛ غلامعلی حشمتی؛ حامد رفیعی