دوره و شماره: دوره 28، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 907-1136 

مقاله پژوهشی

مقایسه خصوصیات بوم شناسی گونه‏های Helichrysum aucheri Boiss& Helichrysum globiferum در استان آذربایجان غربی

صفحه 907-918

الهه احمدی؛ زینب جعفریان؛ حسن زالی؛ احمد احمدی


مقایسه تنوع زیستی گلسنگ های پوست زی در دو توده جنگلی ممرز-انجیلی و افراشیردار (مطالعه موردی؛ جنگل ماشلک نوشهر)

صفحه 992-1008

مجید اسحق نیموری؛ اسداله متاجی؛ مهرو حاجی منیری؛ سید محسن حسینی


مطالعه فلوریستیک کوه ساورز دراستان کهگیلویه وبویراحمد

صفحه 929-951

عزیزالله جعفری کوخدان؛ ابوطالب ظریفیان


اثر کاربرد برگی 5-آمینولولینیک اسید بر رشد و برخی فاکتورهای فیزیولوژیکی و عملکرد فلفل شیرین (Capsicum annuum L.) در شرایط تنش خشکی

صفحه 952-961

زهرا خزائی؛ محمد سیاری


تأثیر تنش یخ زدگی بر شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در مرحله گیاهچه ای

صفحه 962-973

مجید دشتی؛ محمد کافی؛ حسین توکلی؛ مهدی میرزا؛ احمد نظامی


ارزیابی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندام هوایی گندم در مراحل مختلف فنولوژی بر جوانه‌زنی بذر و رشد دو گونه علف هرز

صفحه 974-985

عماد رحمتی؛ مجید آقا علیخانی؛ فریبا میقانی؛ فاطمه دهقانی


تنوع در ابعاد و تراکم روزنه ژنوتیپ های جو تحت تنش خشکی و شرایط نرمال

صفحه 986-994

لیلا روحانی؛ محمد جعفر زمانی؛ رضا فتوت


طبقه‌بندی پوشش گیاهی در ارتباط با برخی عوامل محیطی (مطالعه موردی: مراتع قره باغ استان آذربایجان غربی)

صفحه 995-1005

محمدعلی زارع چاهوکی؛ مهدیه مشغولی؛ سمیرا حسین جعفری


تغییر فراوانی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار و ارتباط آن با تنوع زیستی گیاهی در توده‌های مختلف جنگلی (مطالعه موردی؛ سری بینشکی- مازندران)

صفحه 1006-1016

حمیدرضا سعیدی؛ مسلم اکبری نیا؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ سید محسن حسینی؛ یونس رضایی دانش


بررسی تأثیر موسیلاژ بذر بر میزان مقاومت به خشکی گیاه شاهی (Lepidium sativum L) در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه

صفحه 1017-1027

حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ مهدیه تجملیان


اثر تنش خشکی د بر ویژگی های خواب بذر Hordeum spontaneum L

صفحه 1028-1042

شکیبا شاهمرادی؛ محمد رضا چایی چی؛ جواد مظفری؛ داریوش مظاهری؛ فرزاد شریف زاده


اثر تیمارهای مختلف در شکست خواب و تحریک جوانه زنی بذر سلمه (Atriplex leucoclada Boiss.)

صفحه 1043-1053

فاطمه شمسی؛ پرتو روشندل؛ نواز خرازیان


اثرات پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر میزان و توزیع عناصر غذایی در طبقات مختلف سنبله گندم

صفحه 1054-1065

مهدی عبداللهی؛ فرید شکاری


تاثیرات سختی محیط کشت بر خالص سازی و تشکیل کلونی در جلبک سبز Scenedesmus quadricauda

صفحه 1066-1076

امیدوار فرهادیان؛ امید جعفری


بررسی تاثیر عصاره الکلی اکالیپتوس ( Eucalyptus camaldulesis ) بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان، فعالیت آنزیم ساکاروز سنتتاز و تخریب غشاهای سلولی گیاهچه توق( Xantium strumarium)

صفحه 1077-1087

روزبه فرهودی


اثر غلظت‌های مختلف نفتالن‌استیک‌اسید و کینتین بر روی ریزازدیادی گیاه زینتی لیسیانتوس (Eustoma grandiflorum)

صفحه 1088-1096

بهزاد کاویانی؛ سارا غفاری ایسی زاد


مقایسه تاثیر تنش شوری بر رشد و پاسخ های آنتی اکسیدانی در اندام های مختلف گیاه پونه معطر (Mentha pulegium L.)

صفحه 1097-1107

محمدجواد مرآتی؛ وحید نیکنام؛ حلیمه حسن پور؛ مسعود میرمعصومی


مقاله مروری

مقایسه تیمارهای اعمال شده بر جوانه‌زنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران (Crataegus babakhanloui، C. persica ، C. assadii)

صفحه 1108-1118

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ محسن نصیری


مقاله پژوهشی

اثر اسید آمینه آرژینین بر برخی پارامترهای اکسیداتیو و افزایش تحمل به شوری در گیاه گندم

صفحه 1119-1128

فاطمه نصیبی؛ خسرو منوچهری کلانتری؛ قاسم محمدی نژاد؛ رویا زنگنه


اثر تیمار‌های فیزیکوشیمیایی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی‌زینتی تاج خروس (Amaranthus cruentus)

صفحه 1129-1136

حبیب یزدانشناس؛ علی طویلی؛ ملیحه نصیری