دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 224-458 

مقاله پژوهشی

ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره متانولی سه گونه از جنس Centaurea L. (مرکبان) از ایران

صفحه 224-234

نفیسه الماسی؛ رویا کرمیان؛ فرح کریمی


بررسی مقایسه‌ای ریزازدیادی به شیوه شبه فتواتوتروفیک و فتوتروفیک گیاه تیس (Sorbus aucoparia L.)

صفحه 235-242

میترا امام؛ عباس قمری زارع؛ لیلا میرجانی؛ اناهیتا شریعت


ارتباط فنولوژی، محتوای ترکیبات فنلی و خاصیت آللوپاتی در گیاه درمنه خراسانی ( . Krasch khorassanica Artemisia ) و تاثیر آن بر رشد و فیزیولوژی گیاهچه بروموس کپه داغی (. Drobov Bromus kopetdaghensis)

صفحه 243-256

آسیه بهداد؛ پروانه ابریشم چی؛ محمد جنگجو


) تاثیر سیتوکینین‌های مختلف بر ریز ازدیادی گیاه اسطوخودوس (Lavandula vera)

صفحه 257-263

مریم پیوندی؛ لیلا کاظمی؛ احمد مجد


بررسی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان جنگل‌های جنوب‌شرقی شهرستان نمین (اسی‌قران، فندوقلو، حسنی و بوبینی) در استان اردبیل

صفحه 265-275

علی تیمورزاده؛ اردوان قربانی؛ امیرحسین کاویان‌پور


بررسی تکوین گامتوفیت ماده و اثر تنش کلرور سدیم در تکوین اجزاء گل در گیاه پونه معطر (.Mentha pulegium L)

صفحه 276-284

سایه جعفری؛ فائزه شرعی


اثر غلظت‌های مختلف دی کرومات پتاسیم بر رشد و محتوی برخی از آنتی اکسیدان‌ها در گیاه ذرت (Zea mays L.)

صفحه 285-296

رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ فهیمه اصلانی


بررسی تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیای گندم Triticum aestivum L

صفحه 297-306

طاهره رحیمی تشی؛ وحید نیکنام


بررسی عوامل موثر بر تغییرات تنوع گونه‌ای در مراتع طالقان میانی (مطالعه موردی مراتع اطراف روستای وشته)

صفحه 307-315

محمدعلی زارع چاهوکی؛ مریم حسینی؛ علی طویلی


بررسی اثر غلظت‌های مختلف توفور دی و کینیتین بر کالزایی گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) واریته آگریا

صفحه 316-325

ژیلا کرمزاد؛ محسن فرشادفر؛ علی رضا زبرجدی؛ حیدر ذوالنوریان


تاثیر کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی و سهم فرایند انتقال مجدد ماده خشک در عملکرد دانه گندم

صفحه 326-343

رئوف سید شریفی؛ محمد صادق حیدری سیاه خلکی


افزایش تولید سیانو باکتری اسپیرولینا با کنترل همزدن و ترکیب شیمیایی محیط کشت

صفحه 344-353

علی شیخی نژاد؛ عبدالمجید لباب پور؛ نسرین معظمی


اثر تیمار ساکارز بر روی پایداری کمپلکس آنتوسیانین-کوپیگمانت پیاز قرمز آذرشھر

صفحه 354-363

نوشین صدقیه؛ رشید جامعی


تولید کالوس رویان‌زا از رویان بذری گیاه وشا (Dorema ammoniacum D.)

صفحه 364-373

خدیجه قاسمیان؛ سنبل ناظری؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ اصغر میرزایی اصل


بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی و تشریحی سیکاس (Cycas revoluta Thunb.) برای شناسایی پایه‌ی نر و ماده قبل از بلوغ

صفحه 374-389

بهزاد کاویانی؛ حبیب مهتابی؛ شهریار سعیدی مهرورز


مطالعه و بررسی ارقام مناسب صنوبر و پالو نیا در ارتفاعات کوهستانی شمال کشور (مطالعه موردی منطقه فریم سنگده- مازندران)

صفحه 390-400

علیرضا مدیر رحمتی؛ رفعت اله قاسمی؛ محسن کلاگری؛ احمد همتی


مقایسه استخراج به کمک ریزموج و استخراج سنتی از گزنه و ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن به روش HPLC-DPPH

صفحه 401-420

غلامرضا مطلب؛ محمدرضا لهراسبی دشتکی؛ مسعود نجاتی یزدی نژاد


ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.Salvia L) ایران

صفحه 421-434

سیدحامد معظمی فریدا؛ طیبه رجبیان؛ سید علیرضا سلامی؛ مسعود رنجبر؛ مسعود تقی زاده؛ نصرت رحمانی


تغییرات پوشش و تنوع زیستی گونه های گیاهی در اثر بهره برداری صنعتی در جنگل شفارود گیلان

صفحه 435-444

جواد میرزایی؛ مهدی حیدری؛ سینا عطار روشن


بررسی اثر آللوپاتی تفاله حاصل از روغن کشی زیتون (Olea europaea L.) بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سه رقم گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 445-458

موژان وفائی؛ سید منصور سید نژاد؛ عبدالعلی گیلانی؛ عذرا صبورا