دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 459-673 

مقاله پژوهشی

تنش خشکی و کاربرد زئولیت معدنی بر رشد و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه پنیرک (Malva sylvestris)

صفحه 459-474

فرزاد احمدی آذر؛ طاهره حسنلو؛ علی ایمانی؛ ولی فیضی اصل


بررسی اثرات دگر آسیبی اویارسلام ((Cyperus difformis L. بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای برنج طارم محلی (Oryza sativa L. Tarommahalli)

صفحه 475-485

سکینه اسمعیلی کناری؛ منیر حسین زاده نمین؛ خدیجه کیارستمی؛ الهیار فلاح


تحلیل پوشش گیاهی پهنه های تفرجی پارک جنگلی سی سنگان، استان مازندران

صفحه 486-498

صدیقه بابازاده خامنه؛ افشین دانه کار؛ برهان ریاضی؛ قوام الدین زاهدی امیری؛ فریدون طاهری سرتشنیزی؛ سید نورالدین موسوی


بررسی و مقایسه جمیعت باکتری های موثر در چرخه نیتروژن در اکوسیستم های جنگلی تخریب یافته و سالم جنگلی در راشستانهای ناحیه خزری

صفحه 499-509

مریم تیموری؛ مصطفی خوشنویس؛ محمد متینی زاده؛ احمد رحمانی


بررسی روند تجزیه لاشبرگ بلند مازو و کاج بروسیا با استفاده از روش کیسه لاشبرگ

صفحه 510-521

سید محمد حجتی؛ محیا تفضلی؛ سید احمد هاشمی سلیم بهرامی؛ مهرسده تفضلی


تاٌثیر جنگل‌کارهای بومی و غیربومی سری چای باغ قائم شهر بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی و زادآوری گونه‌های چوبی

صفحه 522-534

کتایون حق وردی


بررسی تاثیر خصوصیات رویشگاهی و تخریب های انسانی بر تنوع گونه های گیاهی زیر اشکوب و خاک در اکوسیستم جنگلی زاگرس با استفاده از روش تحلیل مسیر

صفحه 535-548

مهدی حیدری؛ حسن پوربابایی؛ امید اسماعیل زاده


ارزیابی اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید بر خصوصیات بیوشیمیایی پایه‌های رویشی بادام

صفحه 549-560

علی اکبر شکوهیان؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی تهرانی فر؛ علی رسولزاده؛ علی ایمانی


بررسی تأثیر شرایط محیطی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Stachys Laxa

صفحه 561-572

نرجس عالیپور؛ خدیجه مهدوی؛ جلال محمودی؛ حسن قلیچ نیا


حد نهایی تجزیه سوزن های نوئل در حالت خالص و ترکیبی با لاشبرگ گونه های راش، توسکا و پلت در توده دست کاشت نوئل خالص منطقه لاجیم

صفحه 573-582

فرهاد قاسمی؛ سید غلامعلی جلالی؛ وحید حسینی؛ سیدمحسن حسینی


آیا گونه های ماندابی استپ های البرز به عنوان شاخص های بوم شناختی قابل استفاده اند؟ آزمون یک فرضیه و ترسیم نیمرخ بوم شناختی گونه ها

صفحه 583-595

اصغر کامرانی؛ علیرضا نقی نژاد


مطالعه محتوای ساپونین در بخش‌های هوایی و ریشه سه گونه از جنس .Verbascum L.

صفحه 596-606

رویا کرمیان؛ فاطمه قاسملو


بررسی فنولوژی و تعیین GDD درختچه پیر (Salvadora oleoides Decne. )در بلوچستان ایران

صفحه 607-616

هاشم کنشلو؛ محمدیوسف آچاک


واکاوی اثر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه به-لیمو Lippia citriodora H.B.K.

صفحه 617-628

عبدل محمدی؛ حسن ابراهیم زاده؛ جواد هادیان؛ مسعود میر معصومی


مقایسه اندامهای مختلف درخت اقاقیا از نظر میزان نیتروژن دریافتی از طریق فرآیند تثبیت نیتروژن بیولوژیکی

صفحه 629-635

علیرضا مشکی؛ ندا بخشنده


تأثیر نوع محیط کشت برروی رشد و میزان کلروفیل ریزجلبک Nannochloropsis oculata در فتوبیوراکتور لوله ای

صفحه 636-646

محمد حسین ناصری؛ محمد کاظم خالصی؛ سید علی جعفرپور؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ قربانعلی نعمت زاده


بررسی ساختار تشریحی ساقه در تعدادی از گونه های یکساله Polygonum L. از خانواده علف هفت بند در ایران

صفحه 647-653

زهرا ناظم بکایی؛ مریم کشاورزی؛ اکرم غلامی


اثر تنظیم کننده های رشد و استرپتومایسین بر بهبود کیفیت میوه و هسته انار رقم ملس یزدی

صفحه 654-665

میلاد ولی پور؛ حسن ساری خانی؛ عبدالکریم چهرگانی


بررسی مدل‌های تولید صمغ در گون سفید با توجه به خصوصیات خاک رویشگاه (مطالعه موردی: تیران و کرون- اصفهان)

صفحه 666-673

حبیب یزدان شناس؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ حسین ارزانی