دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-223 

مقاله پژوهشی

ارتباط عوامل توپوگرافی و تنوع گیاهان در جنگل‌های شرق دودانگه ساری، استان مازندران

صفحه 1-11

زهره آتشگاهی؛ حمید اجتهادی؛ حبیب زارع


اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر آویشن خراسانی (Thymus transcaucasicus Ronn.) و آویشن شیرازی (Zataria moltiflora Boiss. )

صفحه 12-22

علی محمد اسعدی؛ غلامعلی حشمتی


بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص های رشد چهار رقم بادام زمینی

صفحه 23-33

منصور افشار محمدیان؛ ساره ابراهیمی نوکنده؛ بنت الهدی دمسی؛ معصومه جمال امیدی


بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی سیر(Allium Sativum) برروی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیکهای مختلف

صفحه 34-41

محمد بکائیان؛ راضیه فرازمند؛ سمانه کی قبادی؛ سعیده سعیدی


اثر تیتانیوم بر رشد و تولید رنگیزه های فتوسنتزی جلبک تک سلولی Dunaliella salina

صفحه 42-52

سهیلا بهشتی فر؛ منصور شریعتی


رابطه بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در رویشگاه سفیدمازو (Quercus petraea L. subsp. iberica (Stev.) Krassiln)، مطالعه موردی: جنگل‌های اسالم گیلان

صفحه 53-62

حسن پوربابائی؛ مهدی حیدری؛ مکرم نقی لو؛ مرضیه بیگم فقیر


بررسی تکوین مریستم زایشی و تشکیل گل و سنجش میزان محتوای کربوهیدرات و فعالیت آنزیمی گیاه عناب Zizyphus jujuba Mill.

صفحه 72-78

سایه جعفری؛ فریبا شریف نیا؛ مریم پیوندی؛ فاطمه نیکنام


تاثیر فاکتورهای خاک روی تنوع زیستی گیاهی گروه گونه های اکولوژیک در جنگل حفاظت شده خراسان شمالی

صفحه 79-90

جواد جعفری؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید محسن حسینی؛ یحیی کوچ


تأثیر کاربرد برگی سلنیم بر رشد، فعالیت سیستم آنتی اکسیداتیو و غلظت سلنیم دانه در دو رقم از گندم

صفحه 91-102

قادر حبیبی


مقایسه مشخصه های کمی و کیفی در توده های جنگلی طبیعی مدیریت شده و مدیریت نشده سری 7 شن رود سیاهکل

صفحه 103-115

ایرج حسن زاد ناورودی؛ سمیه حسن نژاد سادات محله


بررسی ویژگی‏ های ریخت‏ شناسی و تشریحی گل نر، مراحل تکوین بساک و دانه‏ ی گرده در پسته‏ ی خوراکی (Pistacia vera L.)

صفحه 116-125

نجمه حسینی؛ الهه زمانی بهرام آبادی؛ فرخنده رضانژاد


مقایسه اثر تنش خشکی بر تنظیم اسمزی، پراکسیداز، پلی‌فنل‌اکسیداز و پیگمانها در نمونه‌های بذری مختلف بابونه کاذب و بابونه زرد Anthemis tinctoria و Tripleurospermum servanes بانک ژن منابع طبیعی ایران

صفحه 126-139

پروین صالحی شانجانی؛ معصومه ایزدپناه؛ لیلا فلاح؛ معصومه رمضانی یگانه؛ لیلا رسول زاده؛ آزاده کاوندی؛ فاطمه سردابی؛ محمدرضا پهلوانی؛ محمود امیرخانی؛ سید اسماعیل سیدیان


اثر تلقیح ریشه دو رقم یونجه (Medicago sativa) با جدایه‌هائی از گونه‌های سینوریزوبیوم و باسیلوس بر رشد، مقدار کلروفیل و تمامیت غشای سلول در شرایط تنش شوری

صفحه 140-152

ریحانه عموآقایی؛ فاطمه نیک اندیش


مطالعه فنولوژی گونه Atriplex verrucifera M.Bieb. در سالهای مختلف در مراتع آذربایجان غربی

صفحه 153-163

میر طاهر قائمی؛ حسین پیری صحراگرد؛ حسن یگانه؛ روح الله کاظمی حسن آبادی


بررسی میزان انباشتگی سرب و تاثیر آن بر فعالیت آنزیم پراکسیداز، محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در مرحله جوانه زنی در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

صفحه 164-174

سیما قلیچ؛ فاطمه زرین کمر؛ وحید نیکنام


نقش آسکوربیک اسید در تقلیل اثرات اکسیداتیو شوری روی گیاه شاهی

صفحه 175-185

آزاده نجار خدابخش؛ نادر چاپارزاده


تاثیر ایندول استیک اسید بر میزان رشد، پروتئین، فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در گیاه سویا ( Glycine max (L.) Merr) تحت تنش آلومینیوم کلراید

صفحه 186-198

فرزانه نجفی؛ فرزانه محمدی


بررسی فلوریستیک، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه های مرزی ارزنه- تایباد، خراسان رضوی

صفحه 199-209

علیرضا نقی نژاد؛ سمیه مختاری؛ محمد رضا جوهرچی


بررسی تاثیر الیسیتورهای نقره و مس بر بیان ژن فلاون سینتاز 1 و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گیاهچه‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) بومی ایران

صفحه 210-223

کبری یوسفی؛ علی ریاحی مدوار؛ امین باقی زاده