دوره و شماره: دوره 27، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 753-977 

مقاله پژوهشی

تاثیر بنزوپیرن بر خاصیت آلرژی زایی دانه های گرده گیاه آفتابگردان

صفحه 753-765

زهرا بقایی فر؛ احمد مجد


بررسی ویژگیهای ساختاری توده های شاخه زاد بلوط جنگلهای مریوان

صفحه 766-776

مهدی پورهاشمی؛ مهدی زندبصیری؛ پریسا پناهی


تأثیر تنش شوری بر فاکتورهای رویشی، پرولین، رنگیزه های گیاهی و جذب عناصر در اندام هوائی چهار گونه بادام وحشی

صفحه 777-787

حسن جهانبازی؛ سید محمد حسینی نصر؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سید محمد حجتی


تاثیر کمبود فسفر بر تحمل تنش خشکی در دو رقم گیاه گوجه فرنگی (Solanum lycopersum L.)

صفحه 788-803

رقیه حاجی بلند


مقایسه توانایی ایجاد ریشه موئین توسط سویه های مختلف آگروباکتریوم ریزوژنز در Astragalus compactus

صفحه 804-810

صدیقه حبیبی؛ وحید نیکنام؛ حسن ابراهیم زاده؛ مسعود میرمعصومی


گونه‌های گیاهی شاخص برای بررسی شرایط ادافیکی جنگل با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در اکوسیستم جنگلی بلوط (Quercus brantii var.persica) زاگرس، شهرستان ایلام

صفحه 811-828

مهدی حیدری؛ حسن پوربابایی؛ امید اسماعیل زاده؛ جواد اسحاقی راد؛ علی صالحی


تاثیر تنش خشکی بر فتوسنتز، پارامترهای وابسته به آن و محتوای نسبی آب گیاه آنیسون (Pimpinella anisum L.)

صفحه 829-839

نرگس حیدری؛ مجید پوریوسف؛ افشین توکلی


اثر متیل جاسمونات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در کشت سلول Scrophularia straita Boiss.

صفحه 840-853

نرگس خان پور اردستانی؛ مظفر شریفی؛ مهرداد بهمنش


بررسی تنوع گیاهی در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در یک مرتع نیمه خشک

صفحه 854-864

فهیمه رفیعی؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنگجو


بررسی فلوریستیکی گونه‌های مشاهده شده از جنسPapaver L. در محیط‌های رودرال و زِگِتال برخی از بیوتوپ‌های درون شهر همدان

صفحه 865-871

عباس شاهسواری؛ مریم بیگلرنیا


شکست خواب بذر در گیاه Hordeum spontaneum L.

صفحه 872-884

شکیبا شاهمرادی؛ محمد رضا چایی چی؛ جواد مظفری؛ داریوش مظاهری؛ فرزاد شریف زاده


مقایسه برخی از تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشمیایی سرشاخه های گال دار و سالم درختان بید مجنون (Salix babylonica)

صفحه 885-892

بهروز صالحی اسکندری؛ محسن کاویانی


اثر جیبرلیک اسید برسرعت واکنش هیل، رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات فنلی در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 893-903

حسین عباسپور؛ حلیمه رضایی


بررسی اثر غلظت های متفاوت سدیم نیتروپروساید (SNP) بر صفات فیزیولوژیکی و عمر گلجایی گل شاخه بریده مریم ( Polianthes tuberosa L. )

صفحه 904-914

سجاد علیپور؛ فاطمه نصیبی؛ همایون فرهمند


اثر پروپیل گالات بر کارایی فتوسیستم II در جلبک سبز تک سلولی Dunaliella salina با استفاده از اندازه‌گیری فلوئورسنس کلروفیل a

صفحه 915-926

علیرضا عینعلی؛ منصور شریعتی؛ مرضییه پاییزی


بررسی مقایسه ای محتوای رزمارینیک اسید و سالویانولیک اسیدهای A و B در 4 گونه مریم گلی (.Salvia L) خودروی ایران

صفحه 927-936

مرضیه فتوت؛ طیبه رجبیان؛ عذرا صبورا؛ مسعود رنجبر؛ رقیه سادات اجتهد


اثر سیلیکون روی میزان فیتو کلات ، کربوهیدرات غیر ساختمانی و K دردورقم برنج ایرانی Oriza sativa

صفحه 937-948

حیدرعلی مالمیر؛ سکینه رودی


مطالعه بلوط های گروه Libani در کوههای زاگرس و بیان نکاتی جدید پیرامون آنها

صفحه 964-977

محمد مهرنیا؛ مصطفی اسدی