دوره و شماره: دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 336-519 

مقاله پژوهشی

بررسی تغییرات ساختاری دراندام‌های زایشی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) ناشی از تنش سرب

صفحه 336-345

نسا البوغبیش؛ فاطمه زرین کمر


بررسی کالوس زائی و اندام زائی غیرمستقیم گیاه فلفل‌دلمه‌ای (Capsicum annuum L.) در شرایط کشت درون شیشه ای

صفحه 346-355

محمود اطرشی؛ کوثر مرادی


شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Chaerophyllum macropodum Boiss

صفحه 356-362

حمزه امیری


بررسی رابطه بین تجمع بتاکاروتن و مقاومت به تنش سرما با استفاده از کینتیک فلوئورسنس کلروفیل a در جلبک سبز تک سلولی Dunaliella

صفحه 363-375

مرضیه پاییزی پاییزی؛ علیرضا عینعلی؛ منصور شریعتی


بررسی آت اکولوژی گونه کیکم (Acer monspessulanum subsp. cinerascens) در جنگل های استان فارس

صفحه 376-385

حسن پوربابایی؛ مسعود بابائیان؛ امیر اسلام بنیاد؛ محمد نقی عادل


مطالعه‌ی اثر غلظت‌های مختلف استات سرب بر مراحل تکوین تخمک در گیاه بادمجان (Solanum melongena L.)

صفحه 386-394

مجید توکلی؛ عبدالکریم چهرگانی؛ حسین لاری یزدی


تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخص های کیفی فیزیولوژیکی بذر کاج تهران ( Pinus eldarica Medw) تحت تنش خشکی

صفحه 395-405

زینب جوانمرد؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ فاطمه احمدلو


بررسی فلوریستیکی گونه های گیاهی رودرال و زگتال شهر بوشهر

صفحه 406-416

محمدرضا خواجه زاده؛ عباس شهسواری


تاثیر آسکوربیک اسید در کاهش تنش اکسیداتیو حاصل از تنش شوری در سیب زمینی

صفحه 417-426

فاطمه دانشمند


کاهش سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه فرنگی با تیمار براسینواستروئید

صفحه 427-439

مرتضی سلیمانی اقدم؛ محمد رضا اصغری


اثر محرک‌های اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات بر میزان تولید ماده موثره گلیسیریزین و ایزولیکویریتیجنین در ریشه‌های مویین شیرین بیان

صفحه 440-449

زهرا شیرازی؛ خسرو پیری؛ اصغر میرزایی اصل؛ طاهره حسنلو؛ طیبه قیاسوند


مروری بر زنبورهای گالزای بلوط در ایران، دامنه میزبانی و برنامه مدیریتی برای حفاظت آنها

صفحه 450-464

سیدابراهیم صادقی؛ جورج ملیکا؛ گراهام نیکلاس استون؛ مجید توکلی؛ حسن بریمانی؛ ستار زینالی


اثر مدت زمان سرمادهی، غلظت، نوع و زمان تیمار مواد ازته برجوانه‌زنی و رشد دانه‌رست کرفس کوهی (.Kelussia odoratissima Mozaff)

صفحه 465-477

ریحانه عموآقایی؛ مریم ولی وند


تاثیر غلظت های مختلف فسفر برزیست توده و رشد در جلبک سبزکلروکوکوم sp.) (Chlorococcum

صفحه 478-489

امیدوار فرهادیان؛ سید مجتبی فلاحی؛ نصراله محبوبی صوفیانی


اثر متقابل سلنیوم و کادمیوم بر محتوای آلدئیدها، پراکسیدهیدروژن و فعالیت آنزیم کاتالاز در گیاهچه گندم رقم کویر

صفحه 490-500

بتول کرامت؛ فاطمه دریایی؛ محمد جواد آروین


اثر NAA و ریزنمونه اندام های مختلف بر جنین زائی ثانویه توت فرنگی(Fragaria ananassa Duch.)

صفحه 501-510

محمد گردکانه؛ عیسی ارجی


تاثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع گونه ای پوشش زیر اشکوب جنگلهای ارس (مطالعه موردی: هزار مسجد خراسان رضوی)

صفحه 511-519

تکتم مومنی مقدم؛ مسلم اکبری نیا؛ خسرو ثاقب طالبی؛ رضا اخوان؛ سید محسن حسینی