نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

2 کارشناس پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی کشور، نجف آباد، ایران

3 محقق بخش تحقیقات کشت بافت گیاهی، مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور-اصفهان، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

خربزه تلخ (‏Momordica charantia‏) گیاه دارویی از خانواده کدوییان است. این گیاه به‌عنوان داروی سنتی برای ‏درمان دیابت به کار می‌رود. ترکیبات اولیه مسئول کاهش قند خون در این گیاه شامل شبه انسولین حیوانی موسوم ‏به پلی‌پپتید ‏P، کوکوربیتوئید، مموردیسین و اولینولیک اسید است. پلی پپتید ‏P‏ از لحاظ ساختاری و دارویی شبیه ‏انسولین گاوی است. اثرات بازدارندگی این گیاه در خصوص ویروس ‏HIV‏ نیز اثبات ‌شده است. این پژوهش با ‏هدف بررسی تأثیر جهت‌ استقرار ریزنمونه برگ، نوع اکسین و شرایط نوری بر درصد کالوس‌‌زایی و تشکیل ‏ریشه مویین از کالوس گیاه دارویی خربزه تلخ‎ ‎انجام شد. ریزنمونه برگ در دو جهت (سطح بالایی / سطح ‏زیرین) در تماس با محیط کشت حاوی دو نوع اکسین در غلظت 2 میلی‌گرم در لیتر ‏NAA‏ و ‏‎2,4-D‏ کشت و تحت دو ‏شرایط تاریکی و نور قرار گرفت. بالاترین میزان کالوس‌زایی (40/95 %) و ریشه‌زایی (60/40 %) در شرایطی ‏حاصل شد که سطح بالایی برگ در تماس با محیط ‏MS‏ حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر ‏‎2,4-D‏ و در تاریکی قرار ‏گرفت. نتایج نشان داد که تاریکی به طور معنی‌داری در سطح احتمال 5 درصد بر تحریک و افزایش تولید ‏کالوس تأثیر داشته و اکسین ‏‎2,4-D‏ با اختلاف معنی‌داری نسبت به ‏NAA، اکسین مناسب‌تری جهت کالوس‌زایی ‏و ریشه زایی بوده است. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of auxin type, explant orientation and light condition on induction of callus and the ‎formation of hairy roots on leaf explants of medicinal plant Bitter melon(Momordica charantia)

نویسندگان [English]

  • Mojdeh Shafaei 1
  • Arash Mokhtari 2
  • Morteza Ebrahimi 3

1 Department of Agriculture and Natural Resources(FANR) , Science and Research Branch of the Islamic Azad University (SRBIAU), Tehran, Iran

2 Department of Plant Tissue Culture, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran-Central ‎Branch- Isfahan; Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. of Iran

3 Department of Plant Tissue Culture, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran-Central ‎Branch- Isfahan; Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, I.R. of Iran

چکیده [English]

Karela (Momordica charantia), is one of the most commonly used vegetable that contains ‎polypeptide-p and is used to control diabetes naturally. Polypeptide-p or p-insulin is an ‎insulin-like hypoglycemic protein, shown to lower blood glucose levels in gerbils, langurs and ‎humans when injected subcutaneously. Momordica Anti-HIV Protein (MAP30), alpha- and ‎beta-momorcharins inhibit HIV replication in acutely and chronically infected cells and thus ‎are considered potential therapeutic agent in HIV infection and AIDS. Related to these ‎valuable properties, the present study outlines the in vitro callus induction of Momordica ‎charantia which be fundamental for various purposes such as indirect regeneration, ‎suspension culture or hairy root culture systems. The effects of the orientation of leaf ‎explant, type of auxins and light conditions were evaluated on percentages of callus induction ‎on MS basal medium. Results showed that the best callus induction (95.40%) was achieved ‎when the leaf segments were culture up side on MS medium supplemented by 2 mg/l 2, 4-D ‎and kept in dark condition for 1 week. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Momordica charantia"
  • "Callus"
  • "Light"
  • "Explant Orientation"‎