فیزیولوژی
1. اثر محلول‌پاشی برگی سالیسیلیک‌اسید و سولفات‌پتاسیم بر کمیت و کیفیت اسانس شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens)

راضیه خورشیدی؛ ابوالفضل جوکار؛ محمدتقی گلمکانی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 97-111

چکیده
  شمعدانی‌عطری (Pelargonium graveolens) یک گیاه گلدانی زینتی برگساره‌ای است که استفاده گسترده‌ای در منازل دارد. افزون بر این به دلیل داشتن خواص دارویی ارزشمند، به ‌طور روزافزون در صنایع عطر‌سازی و تولید مواد آرایشی و دارو کاربرد دارد. بر این اساس به منظور بهبود ویژگی‌های بیوشیمیایی این گیاه زینتی آپارتمانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه ...  بیشتر