1. بهبود محیط کشت و تنظیم‌کننده‌های رشدی در ریزازدیادی پایه رویشی پسته قزوینی

قاسمعلی گروسی؛ سارا ملکی؛ اسمعیل نظامی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 490-504

چکیده
  پایه‌‌ رویشی پسته قزوینی به عنوان یکی از پایه‌های مهم پسته در تحمل به شوری، آهکی و مقاوم به خشکی به‌شمار می‌آید. بمنظور تهیه یک دستور العمل مطمئن و تعیین محیط کشت بهینه برای ریزازدیادی این پایه، کارایی محیط‌کشت‌های GNH تغییریافته (GNH-A و GNH-B) در مقایسه با محیط‌کشت‌های MS، WPM، DKW یا GNH مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این تأثیر مقادیر ...  بیشتر