اکولوژی
1. بررسی آلودگی خاک و گیاهان به فلزهای سنگین و فراوانی باکتری‌ها و کلیفرم‌های درونزی اندام‌های هوایی گیاهان معدن آهنگران ملایر،همدان

وحید ربانی؛ اصغر میرزائی اصل؛ علی اکبر صفری سنجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

چکیده
  فلزهای سنگین برای جانداران، به‌ویژه انسان، جانوران، گیاهان و ریز جانداران زیان‌آور می‌باشند. هدف از این پژوهش ارزیابی پیامد آلودگی خاک و گیاه بر فراوانی باکتری‌های درونزی یا اندوفیت گیاهان در دو جایگاه آلوده و نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلوده بود. در آغاز از خاک‌های معدن سرب و زمین‌های کشاورزی پیرامون آن و همچنین از اندام‌های هوایی 8 گیاه ...  بیشتر

2. تولید کالوس رویان‌زا از رویان بذری گیاه وشا (Dorema ammoniacum D.)

خدیجه قاسمیان؛ سنبل ناظری؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ اصغر میرزایی اصل

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 364-373

چکیده
  گیاه وشا از گیاهان دارویی بومی ایران است که به دلیل برداشتهای بیرویه و تخریب رویشگاههای طبیعی آن در کشور، در معرض انقراض قرار دارد. رویانزایی سوماتیکی یکی از روشهای مفید برای تکثیر گیاهان به شمار میرود. در تحقیق حاضر القای کالوسهای رویانزا از ریز نمونه رویان بذری این گیاه با استفاده از دو محیط پایه MS و MS 2/1 و نیز غلظتهای مختلف هورمونهای ...  بیشتر