نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل بیوتکتولوژی کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

2 دانشیارگروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استاد گروه علوم خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

چکیده

فلزهای سنگین برای جانداران، به‌ویژه انسان، جانوران، گیاهان و ریز جانداران زیان‌آور می‌باشند. هدف از این پژوهش ارزیابی پیامد آلودگی خاک و گیاه بر فراوانی باکتری‌های درونزی یا اندوفیت گیاهان در دو جایگاه آلوده و نا‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلوده بود. در آغاز از خاک‌های معدن سرب و زمین‌های کشاورزی پیرامون آن و همچنین از اندام‌های هوایی 8 گیاه رشد یافته در خاک‌های یادشده نمونه‌برداری شد. غلظت سرب، روی و کادمیوم در خاک و برگ گیاهان گرد‌آوری‌شده اندازه‌گیری و شمارش باکتری‌های درونزی کشت پذیر انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت فلزهای سنگین در نمونه‌های برداشت‌شده از خاک معدن به‌اندازه چشم‌گیری بیش از خاک زمین کشاورزی بود. توان گیاهان در جذب فلزها بسیار ناهمانند بود و غلظت سرب به ترتیب در گیاهان پونه بالاترین و پیچک پایین‌ترین و غلظت روی در گیاهان شکرتیغال بالاترین و فرفیون پایین‌ترین اندازه بود. شمارش باکتری‌ها نشان داد که فراوانی باکتری‌ها در خاک‌ها و گیاهان رشد یافته در خاک‌های نا‌آلوده به فلزهای سنگین کم و در برابر آن‌ها در خاک‌ها و گیاهان رشد یافته در خاک‌های آلوده به‌اندازه چشم‌گیری کمتر است. در میان گیاهان رشد یافته در خاک‌های آلوده میانگین لگاریتم فراوانی باکتری‌ها کشت پذیر بر NA در گیاه ‌زلف پیر بیشترین و باکتری‌های کشت پذیر بر EMB در گیاه پیچک بیشترین بود. روی‌هم‌رفته این پژوهش نشان داد که فراوانی و گوناگونی باکتری‌های درونزی بسیار وابسته به خاک و نیز گونه گیاهی بود و این یافته‌ها در برنامه‌ریزی و شناخت رفتار باکتری‌ها در بوم سازه‌ها بسیار سودمند می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of plants and soil contamination to heavy metals and bacteria and endogenous Coliforms abundance in plant aerial parts in Ahangaran mine of Mallayer,Hamedan

نویسندگان [English]

  • vahid rabbani 1
  • Asghar Mirzaie-asl 2
  • Ali Akbar Safari Sinegani 3

1 MSc Agricultural Biotechnology Faculty of Agriculture Bu-Ali Sina University Hamedan, Iran

3 Professor Department of Soil Science Faculty of Agriculture Bu-Ali‌ Sina University Hamedan, Iran

چکیده [English]

Heavy metals are harmful to living cells, especially humans, animals, plants and microorganisms. The purpose of this study was evaluate the effect of soil and plant contamination on the abundance of endogenous bacteria or plants endophyte in two contaminated and non- contaminated soils. At the beginning, it was sampled from lead mining soils, the agricultural land around it and also from the aerial parts of the 8 plants grown in the soils mentioned. The concentrations of lead, zinc and cadmium were measured in the soil and leaves of the collected plants and counting of cultivated endogenous bacteria were performed. Investigation of soil and plant contamination showed that the concentration of heavy metals in samples taken from the mine soil is remarkably larger than the soil of agricultural land. The ability of plants to absorb metals was very different and the highest concentration of lead was observed in Mentha pulegium and the lowest was in convolvulus arvensis and the highest zinc concentrations was in Echinops echinatus and the lowest was in Euphorbia seguieriana Neck. The bacterial count showed that the abundance of bacteria in soils and plants grown in uncontaminated soils to heavy metals was low and against them in soils and plants grown in contaminated soils is considerably lower. Among the plants grown in contaminated soils, the average logarithm abundance of the bacteria cultivated on NA were the highest in the Senecio vulgaris and the cultivated bacteria on EMB were the most in the convolvulus arvensis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil Pollution
  • endophyte bacteria
  • Medium
  • Mentha pulegium