نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

تنش خشکی میزان تولید متابولیت‌های ثانویه را در طیف گسترده‌ای از گیاهان افزایش می‌دهد و این ترکیبات در شرایط تنش در گیاه تجمع می‌یابند. متابولیت‌های ثانویه گیاهی، نقش‌های فیزیولوژیکی متفاوتی در گیاهان دارند. آرتمیزینین یک سزکوئی ترپن لاکتون است که در برخی گونه‌های درمنه تولید می‌شود و یکی از موثرترین داروها برای مقابله با عامل بیماری مالاریا است. این پژوهش به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و میزان آرتمیزینین در گیاه درمنه دشتی صورت گرفت. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار رژیم آبیاری (شاهد، 30، 50 و 70 درصد ظرفیت زراعی ) در گلخانه اعمال شد. تنش خشکی دوره‌ای به مدت 8 هفته انجام گرفت. تنش خشکی سبب افزایش فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنزیم‌های آسکوربات پراکسیداز، پراکسیداز، سوپر اکسیددیسموتاز و کاتالاز شد. بالاترین میزان فعالیت این آنزیم‌ها در تیمار خشکی 30 درصد ظرفیت زراعی بدست آمد. مقدار آرتمیزینین بین سطوح تنش خشکی و شاهد تفاوت معنی‌داری نداشت. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب افزایش همه متابولیت‌های ثانویه و ترکیبات با خواص دارویی نظیر آرتمیزینین نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of drought stress on antioxidant enzymes activity and artemisinin content in wormwood (Artemisia siberi)

نویسندگان [English]

  • Neda Abbasi 1
  • Asghar Mirzaie-Asl 2
  • Leila Khodaei 3

1 Department of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Department of Agricultural Biotechnology,, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University Hamedan, Iran

3 Department of Agriculture, Payame Noor University

چکیده [English]

Drought stress increases production of secondary metabolites in wide ranges of plants and accumulation of these components usually occurs under stress. Secondary metabolites are natural compounds produced by plants that play different physiological roles in plants. Artemisinin is a sesquiterpene lactone, produces by some of Artemisia species. This secondary metabolite is one of the most important antimalarial drugs. This study was conducted to investigate the effect of drought stress on antioxidant enzymes activity and artimisinin content in Artemisia siberi. The experiment was carried out in a completely randomized design in greenhouse with four treatments of irrigation regime (control, 70, 50 and 30 percent of field capacity. intermittent drought stress was performed for 8 weeks. Drought stress caused increased the antioxidant activity of ascorbate peroxidase, peroxidase, superoxide dismutase and catalase. Highest activity for these enzymes was observed at 30% of field capacity. The amount of artemisinin were not significantly different between drought treatments and control. The results showed that drought stress does not always increase secondary metabolites and medicinal compounds such as artemisinin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress:
  • Antioxidant enzymes:
  • artemisinin