نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تولید و ژنتیگ گیاهی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه مراغه، مراغه

2 گروه زیست شناسی-دانشکده علوم پایه-دانشگاه مراغه

3 مراغه، دانشگاه مراغه، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

چکیده

شوری تنش غیر زیستی موثر بر تولید گیاهان است که با کاربرد مناسب مواد آلی می‌توان از تبعات آن کاست. به همین منظور در این آزمایش، اثر تعدیلی تیمار اسید هیومیک (شاهد، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر) بر تنش شوری (شاهد، 4، 8 و 12 دسی‌زیمنس) روی صفات جوانه‌زنی بذر و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه کلزا در دو مرحله جوانه‌زنی و رشد رویشی بررسی شد. با توجه به نتایج، اثر بازدارندگی تنش شوری روی صفات جوانه‌زنی معنی‌دار بود. همچنین تیمار شوری، محتوی کلروفیل برگ و پایداری غشا آن را به شدت کاهش داد. تیمار اسید هیومیک باعث افزایش نسبی محتوی کلروفیل a، کلروفیل کل و کارتنوئید برگ گیاه در غلظت 1000 میلی‌گرم در لیتر شد. معنی‌دار شدن اثر متقابل تیمار شوری و اسید هیومیک روی صفات پایداری غشا، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه‌زنی و طول ریشه‌چه، حاکی از تعدیل تنش شوری توسط تیمار اسید هیومیک در این صفات بود، بطوری‌که تیمار 1000 میلی گرم بر لیتر اسید هیومیک توانست در سطح 4 دسی زیمنس تنش شوری، درصد جوانه‌زنی را بهبود دهد. همچنین این تیمار سرعت جوانه زنی را در سطح 8 دسی زیمنس بر متر افزایش داد. اثرات تعدیلی تیمار اسید هیومیک بر پایداری غشاء در سطوح 8 و 12 دسی زیمنس نیز قابل‌توجه بود. به این ترتیب، پیشنهاد می‌گردد جهت تعدیل سطوح متوسط شوری، اسید هیومیک بصورت تیمار بذری بکار رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Alleviating effects of humic acid on germination and vegetative growth of canola under salinity stress

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Aliloo 1
  • Zahra Shiriazar 1
  • Sharyar Dashti 1
  • Saleh Shahabivand 2
  • Alireza Pourmohammad 3

1 Maragheh, University of Maragheh, Faculty of Agriculture, Department of Plant Production and Genetics

2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, University of Maragheh

3 1Maragheh, University of Maragheh, Faculty of Agriculture, Department of Plant Production and Genetics

چکیده [English]

Salinity is an effective abiotic stress on plants production that the application of suitable organic materials reduces its consequences. Thus, in this experiment, the mitigating effects of humic acid (0, 500 and 1000 mg.l-l) on salinity (EC; 0, 4, 8 and 12 dS.m-1) was evaluated at germination and vegetative stages of canola. According to the results, inhibitory effects of salinity on seed germination, germination rate, radicle and shoot length, and dry weights of radicle and shoot were significant. Also, salinity decreased the leaves chlorophylls contents and their membrane stabilities. Humic acid treatment increased chlorophyll (chl) a, total chl and carotenoid contents at 1000 mg l-1 concentration. Regarding to significant interaction effects of humic acid and salinity on membrane stability, seed gemination, germination rate and radicle length traits, results represent a mitigating effect of humic acid on mentioned traits under salinity condition. The humic acid at 1000 mg.l-1 level alleviates seed germination percentage at EC 4 dS.m-1, as well as improved germination rate under EC 8 dS m-1. Likewise, mitigating effect of humic acid on membrane stability at EC 8 and 12 dS.m-1 was noticeable. It was concluded that, under moderate levels of salinity, application of humic acid as seed treatments is recommended to alleviate the stress effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll
  • humic
  • seed germination
  • Salinity