نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندر انزلی

2 کارشناس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، بندر انزلی

چکیده

گیاهان آبزی در محیط‌هایی که مواد مغذی افزایش یافته‌اند به شدت رشد کرده و در بسیاری موارد به صورت معضل خود نمایی می‌کنند. تالاب انزلی تحت تأثیر رشد سریع گیاهان آبزی قرار گرفته است. در این مطالعه شناسایی و تعیین زی‌توده گیاهان آبزی غالب در بخش غربی تالاب انزلی انجام گرفت. نتایج نشان دادکه از چهار گونه گیاه غوطه‌ور شناسایی شده Ceratophyllum demersum و Myriophyllum spicatum در اکثر مناطق از پراکنش و تراکم بالایی برخوردار بودند. میانگین زی‌توده در تابستان در حد 5/536 ± 8/743 و در زمستان در حد 311 ± 292 گرم در متر مربع وزن خشک بوده که تفاوت آنها در ابتدای بخش غربی بسیار بیشتر از منتهی الیه آن بود. در تابستان Azolla filiculoides از تراکم بالایی در مناطق حاشیه‌ای تالاب برخوردار بود ولی در زمستان در هیچیک از مناطق مورد بررسی رویت نشد. دو گونه Nelumbo nucifera و Hydrocotyle vulgaris از گیاهان برگ شناور غالب به‌ویژه در نواحی حاشیه‌ای بوده که در مناطق پراکنش، زی‌توده‌ای معادل 4/70 ± 6/240 و /142 ± 8/338 گرم در متر مربع وزن خشک داشتند. مقدار شاخص ماکروفیتی تالاب (WMI) در تمام بخش‌های تالاب در حد 1 بود. سالانه با مرگ گیاهان مقدار بالایی از مواد آلی وارد اکوسیستم تالاب انزلی می‌گردد که یوتروف‌تر شدن بیشتر تالاب را در پی خواهد داشت. لزوم برداشت گیاهان آبزی برای حفظ و احیاء ارزش‌های اکولوژیک و اقتصادی تالاب انزلی بیش از پیش احساس می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of distribution and abundance of aquatic plants dominant in the western part of Anzali Wetland

نویسندگان [English]

  • alireza mirzajani 1
  • Javad Daghigh Roohi 1
  • Reza Mohammadidost 2

1 iInland waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Badar Anzali, P.O. Box 66, Iran

2 Inland waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Badar Anzali, P.O. Box 66, Iran

چکیده [English]

Aquatic plants are severely increased in eutrophic ecosystem and sometime be caused problem as different aspects. The high abundance of aquatic plants and sedimentation are the main problems in Anzali Wetland. In this study the identification and biomass of dominated aquatic plants was investigated in western part of Anzali Wetland. Among four submerged macrophytes, the Ceratophyllum demersum and Myriophyllum spicatum had the highest distribution and abundance. The biomass average were 743.8 ± 536.5 and 292 ± 311 gr dry weight m-2 in summer 2017 and winter 2018, respectively. The biomass seasonal change was more in eastern rather than western of studied area. Azolla filiculoides had a high abundant and distributed in marginal area during summer while it was completely and incredibly disappeared until winter around Anzali Wetland. Among marginal floating macrophytes, Nelumbo nucifera and Hydrocotyle vulgaris were highly distributed with 240.6 ± 70.4 and 338.8 ± 142 gr dry weight m-2 respectively. The Wetland Macropphyte Index value was nearly similar around study area and was about 1. The annually dead of macrophytes in winter can increase the eutrophication trend in Anzali Wetland. Then, it's necessary to remove the aquatic plants in Anzali Wetland to preserve of its ecological and economical values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali wetland
  • submerged plants
  • floating plants
  • Biomass