نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

چکیده

بمرزنجوش (Origanum majorana L.) از خانواده نعناییان می‌باشد. تنش خشکی باعث محدود شدن رشد گیاهان دارویی از جمله مرزنجوش می‌شود. در این بررسی، واکنش مرزنجوش به متیل جاسمونات (غلظت‌های 0 و 100 میکرومولار) در شرایط تنش خشکی (رطوبت خاک معادل %50 (تنش متوسط)، %75 (تنش ملایم) و 100% (بدون تنش) ظرفیت زراعی) مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر وزن تر و خشک، ارتفاع بوته، میزان کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، فعالیت آنزیم کاتالاز و قند محلول معنی‌دار گردید. تنش متوسط موجب کاهش کلروفیل کل و افزایش میزان کاروتنوئید، آنزیم کاتالاز و قند محلول به ترتیب به میزان 52/15، 25/38، 63/79 و 86/42 درصد در مقایسه با شاهد گردید. افزایش درصد اسانس حاصل از برگ گیاه در شرایط تنش خشکی معنی‌دار نبود. محلول‌پاشی متیل‌جاسمونات موجب افزایش کلرفیل a، b، کلروفیل کل، فعالیت آنزیم کاتالاز و قندمحلول به ویژه در شرایط بدون تنش و تنش متوسط گردید. نتایج نشان داد که متیل -جاسمونات ضمن افزایش میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و مقدار قند محلول گیاه به نحوی از فعالیت رادیکال‌های آزاد تحت تنش متوسط جلوگیری کرده و به این ترتیب بقای بیشتر گیاه را تضمین می‌نماید. به‌طورکلی نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از متیل‌جاسمونات می‌تواند راهکاری مناسب برای مقابله با شرایط تنش خشکی در گیاه مرزنجوش باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Physiological response of medicinal plant, marjoram (Origanum majorana) to methyl jasmonate in drought stress conditions

نویسندگان [English]

  • Marzieh Farsi 1
  • Farzin Abdollahi 1
  • Amin Salehi 2
  • Shiva Ghasemi 3

1 Department of Horticulture Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran

2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran

3 Horticulture Crops Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Marjoram (Origanum majorana L.) is one of the plants of Labiatae family. Drought stress limits the growth of medicinal plants, including marjoram. In this study, response of marjoram to foliar methyl jasmonate application (with concentrations 0, 100 μM) under drought stress (soil moisture equivalent to 50 (moderate stress), 75 (mild stress) and 100% of field capacity (without stress)) was evaluated. Based on the results obtained in this study the effect of different levels of drought stress on plant fresh and dry weight, plant height, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids content, catalase activity and soluble sugar content was significant. When compared to control, moderate stress reduced chlorophyll and increased carotenoids, catalase activity and soluble sugar content 15.52, 38.25, 79.63 and 42.86% respectively. Essential oil percentage, which obtained from plant leaves under drought stress, did not change significantly. Application of methyl jasmonate increased chlorophyll a, b and total, catalase activity and soluble sugar, particularly in non- stress and severe stress conditions. These results showed that methyl jasmonate could increase catalase activity and soluble sugar content while under drought stress condition inhibit the activity of free radicals and thus ensures survival of the marjoram plants. In general, the results of this experiment showed that the use of mthyl jasmonate could appropriate way to cope with drought in marjoram.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalase
  • Essential oils
  • jasmonic acid
  • water deficit