نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

2 گروه زیست شناسی - دانشکده علوم - دانشگاه ارومیه

چکیده

مکانیسم اثر تریفلورالین ازطریق مهار تقسیم میتوز سلولی می‌باشد. گاما آمینو بوتیریک اسید (گابا) به عنوان اسید آمینه غیرپروتئینی، برخی فعالیت‌های فیزیولوژیکی از جمله تنظیم رشد گیاه و مقاومت در برابر تنش‌ها را بر عهده دارد. به منظور بررسی تأثیر علف‌کش تریفلورالین و نقش گابا بر فعالیت‌های آنزیمی ‌‌و میزان پرولین و تنظیم کننده‌های رشد جیبرلین (GA3) و سیتوکینین (6-بنزیل آمینوپورین) در گیاه کدو خورشتی (Cucurbita pepo) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کرت‌های کاملاً تصادفی با 4 سطح غلظت علف‌کش تریفلورالین (0، 5، 15 و 25 ppm) و دو سطح گابا (0 و 500 میکرومول برلیتر) در 3 تکرار انجام گرفت. تریفلورالین 2 روز قبل از کاشت به گلدان‌ها اضافه شد. سه روز بعد از رشد گیاهچه‌ها، آب مقطر و محلول 500 میکرومول بر لیتر گابا به ترتیب بر سطح برگ‌های گیاهان شاهد و تیمار اسپری شد. علف‌کش تریفلورالین بر آنزیم اورنیتین‌آمینوترانسفراز (OAT)، پرولین‌دهیدروژناز (PDH)، محتوای پرولین و فیتوهورمون‌های جیبرلین و سیتوکینین معنی‌دار بود. از سوی دیگر، گابا تاثیر معنی‌داری بر فعالیت PDH و محتوای پرولین و سطح جیبرلین و سیتوکنین بر جای گذاشت. با مصرف گابا، محتوای پرولین و سیتوکینین و جیبرلین به طور معنی‌داری افزایش یافت در حالی که فعالیت PDH ریشه و بخش هوایی با استفاده از گابا به طور معنی‌دار کاهش یافت. با افزایش غلظت تریفلورالین، محتوای پرولین و فعالیت OAT افزایش و میزان جیبرلین و سیتوکینین و فعالیت PDH کاهش یافت. شرایط هورمونی و بیوشیمیایی گیاهان کدو تحت سمیت علف‌کش تریفلورالین با استفاده از گابا بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of exogenous gamma amino butyric acid on hormonal and biochemical characteristics of squash (Cucurbita pepo) plants under toxicity of trifluralin herbicide

نویسندگان [English]

  • Nasrin Esmaeilnejad 1
  • Jalil Khara 2

1 department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia Iran

2 Department of Biology - Urmia University

چکیده [English]

The main mechanism of action of herbicide Trifluralin is the inhibition of cell mitosis. As an important non-protein amino acid, γ-aminobutyric acid (GABA) contributes in certain physiological functions and stress tolerance. So, to detect the effect of Trifluralin and role of GABA on enzymatic activities and content of proline and growth substances including gibberellin (GA3) and cytokinin (6- benzyl amino purine) an experiment was conducted using squash (Cucurbita pepo) seedlings. Four levels (0, 5, 15 and 25 ppm) of trifluralin and presence or absence of GABA were applied in completely randomized design and in 3 replicates. Pots were sprayed by trifluralin 2 days after planting. Distilled water and GABA (500 µmol l-1) were sprayed on control and treated plants respectively 3 days after planting. Effect of trifluralin on ornithine amino-transferase (OAT), proline dehydrogenase (PDH) and content of proline and also GA3 and 6- benzyl amino purine was significant (p≤0.01) according to ANOVA. On the other hand, GABA had a significant effect on activity of PDH, content of proline and GA3 and cytokinin level. Content of proline and activity of OAT and the amounts of GA3 and cytokinin increased significantly, although PDH was decreased under influence of GABA. Content of proline and OAT activity were raised and GA3, benzyl amino purine and activity of PDH were declined by increased levels of trifluralin. Overall, it can be concluded that growth and biochemical indices of squash plants were improved by GABA under toxicity of herbicide trifluralin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Squash
  • Proline
  • Phytohormones
  • Trifluralin
  • GABA