کشت بافت
1. بهینه سازی دستوالعمل رویان‌زایی رویشی در خرما (Phoenix dactylifera L.)، رقم استعمران

الهه بهاران؛ پیام پورمحمدی؛ احسان شهبازی

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 156-168

چکیده
  تولید نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) در ایران طی دهه 1370 افزایش چشمگیری داشت، اما به دلایلی همچون: قدیمی بودن نخلستان‌ها، استفاده از روش‌های سنتی کاشت پاچوش‌های مادری و برداشت خرما، امکان خروج ایران از چرخه بازار جهانی وجود دارد. پژوهش حاضر، در راستای بومی سازی دستور تجاری تکثیر کشت بافتی خرما، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاٌ تصادفی، ...  بیشتر