تاکسونومی
1. بررسی پراکنش گونه‌های گیاهی استان سمنان (مطالعه موردی: هرباریوم دانشگاه دامغان)

عارفه ذاکری؛ رضا نادری؛ وحید پوزش

دوره 33، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 817-827

چکیده
  مطالعه پوشش گیاهی مناطق مختلف ایران مقدمه‌ای برای بسیاری از طرح‌های پژوهشی و اجرایی محسوب می‌شود. هرباریوم ها گنجینه‌های دائمی نمونه‌های گیاهی یک منطقه و بهترین منبع اطلاعاتی در مورد رستنی‌های آن منطقه را دارا می‌باشند. در تحقیق حاضر نمونه های استان سمنان در هرباریوم دانشگاه دامغان مطالعه شدند. بر اساس نتایج حاصل از شناسایی ...  بیشتر

2. بررسی فلوریستیک، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان کوه های مرزی ارزنه- تایباد، خراسان رضوی

علیرضا نقی نژاد؛ سمیه مختاری؛ محمد رضا جوهرچی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 199-209

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی فلوریستیک در ارتفاعات کوهستان های مرزی ارزنه، در فاصله 70 کیلومتری شمال غربی تایباد، استان خراسان رضوی، می‌پردازد. به منظور بررسی فلوریستیکی منطقه، تعداد 255 گونه گیاهی از 51 تیره و 186 جنس در طی بهار، تابستان وپائیز سال 1390 و بهار 1391 جمع آوری و شناسایی شدند. همی¬کریپتوفیت¬ها با 5/37 درصد، تروفیت¬ها با 8/32 درصد، ژئوفیت¬ها ...  بیشتر