فیزیولوژی
1. اثرات غلظت‌های مختلف سرب بر رشد و محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و مالون‌دی‌آلدهید جلبک سبز تک یاخته‌ای Chlorella Vulgaris

اکرم سادات نعیمی؛ جنت سرمد؛ نسترن محسنی؛ فاطمه کهتری

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 940-947

چکیده
  فلز سنگین سرب به عنوان آلاینده در محیط زیست سبب بروز اثرات سمی در سلول‌ها می‌شود. جلبک سبز تک یاخته‌ای Chlorella Vulgaris متعلق به خانواده‌یChlorellaceae به علت ساده بودن ساختار سلولی و ویژگی‌های منحصر به فرد خود، به عنوان مدل در مطالعات فیزیولوژیکی گیاهی استفاده می‌شود. به منظور بررسی وضعیت رشد و سازگاریC.Vulgaris به غلظت‌های مختلف سرب ( صفر، 10، ...  بیشتر