دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-242 

مقاله پژوهشی

تأثیر محیط کشت و هورمون بر تکثیر پایه های رویشی GF677در کشت درون شیشه ای

صفحه 1-14

احمد رضا بلندی؛ حسن حمیدی؛ علی اصغر رضا قلی


بررسی ساختار ترشحی در برخی گونه های جنس Hypericum در ایران

صفحه 15-30

مهناز بیات؛ محمدرضا رحیمی نژاد


تغییرات قطعات بررسی دائمی توده‌های راش منطقه کلاردشت در یک دوره پنج ساله

صفحه 31-42

پژمان پرهیزکار؛ خسرو ثاقب طالبی


ببهبود صفات پایداری و فعالیت آنزیمی در گل بریده میخک (caryophyllus L. Dianthus) رقم دیانا در محلول های نگهدارنده

صفحه 43-53

مریم تن آزاد؛ غلام رضا شریفی سیرچی؛ عبدالمجید میرزاعلیان دستجردی؛ مرتضی یوسف زادی


ارزیابی تغییرات آنزیمی در طی دوره رکود جوانه گل درچند رقم زردآلو بر اساس تجمع نیاز سرمایی

صفحه 54-64

سحر توپچی زاده تبریزیان؛ جعفر حاجی لو؛ غلامرضا دهقان


بررسی مراحل تکوین بساک و دانه گرده در گل اطلسی (Petunia hybrida)

صفحه 65-79

عبدالکریم چهرگانی؛ حسن رمضانی


آت‌اکولوژی و فنولوژی گونه بنه (Pistacia atlantica) در رابطه با عوامل ادافیکی و فیزیوگرافی در جنگل‌های کبیرکوه شهرستان دره شهر، استان ایلام

صفحه 80-95

مهدی حیدری؛ سمیه نادری؛ عبدالعلی کرمشاهی؛ آرش مزبانی


مطالعه مورفومتریکی 14 گونه از جنس آویشن (Thymus L. Lamiaceae) در ایران

صفحه 96-106

زهرا طالبیان؛ عزیزاله جعفری؛ حسین زینلی؛ معصومه یوسفی نژاد


تاثیر ترکیبی علف کش متری بوزین و سختی آب بر برخی خصوصیات جمعیت جلبک سبز Scenedesmus quadricauda

صفحه 107-117

امیدوار فرهادیان؛ احمد رضا پیرعلی زفره یی؛ حسین مولایی


تجدید حیات طبیعی گونه سفید پلت و رابطه آن با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه صفرا بسته در شرق استان گیلان)

صفحه 118-129

میرمظفر فلاح چای؛ علی صالحی؛ غلامرضا مرد علیزاد


اثر اسید سالیسیلیک بر مقاومت به تنش‌های شوری و قلیائیت گیاه فلفل شیرین

صفحه 130-141

فردین قنبری؛ علی اشرف امیری نژاد؛ محمد سیاری؛ سجاد کردی


بررسی ساختار تشریحی برگ گونه‌های جنس Poa L. در ایران

صفحه 142-158

مهسا کاوسی؛ فریده عطار؛ مصطفی اسدی


اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر باززایی گیاهچه از پینه دو رقم خربزه (Cucumis melo L.) ایرانی به روش درون شیشه‌ای

صفحه 159-168

سیده مهدیه کبیر هاشمی؛ علیرضا قنبری؛ عبدالکریم کاشی


بررسی تنوع ساختمان تشریحی ساقه و برگ Clypeola از تیره شب بو‌ در ایران

صفحه 169-179

مریم کشاورزی؛ سوسن عباسیان


علل پراکنش گونه گازرخ (Moringa peregrina) در جنوب ایران

صفحه 180-190

هاشم کنشلو


تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی و نوع ریزنمونه بر کالوس‌زایی گیاه شقایق ایرانی papaver bracteatum)).

صفحه 191-198

سیده شکوفه مجتوی؛ منصور امیدی


بهینه سازی تولید کالوس و تولید افدرین در گیاه افدرا (Ephedra major)

صفحه 199-209

مرتضی مفید بجنوردی؛ مهناز اقدسی؛ منیژه میان آبادی؛ محبت نداف


بررسی برهم‌کنش کادمیوم و روی در گیاه .Matthiola flavida Boiss

صفحه 210-220

احمد مهتدی؛ سعیده هوشیاری


ارزیابی شاخص‌های انرژی، ارزش و قدرت جوانه‌زنی بذر در بادام زمینی (Arachis hypogaea L)

صفحه 221-234

سید علی نورحسینی؛ محمدنقی صفرزاده؛ سیدمصطفی صادقی


مقاله کوتاه

تاثیر نانو ذره اکسید مس بر رشد، مقدار پروتئین، کلروفیل ها و کاروتن جلبک (Chlorella vulgaris)

صفحه 235-242

محدثه میری؛ هاشم خندان بارانی