دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، تیر 1398، صفحه 246-510 

مقاله پژوهشی

بررسی امکان پالایش خاک‌های اراضی اطراف پالایشگاه گازی بید بلند بهبهان به وسیله گیاه داروئی پنیرک

صفحه 246-259

نظام آرمند؛ مرتضی توکلی؛ حسین یوسف نیا؛ رحام آرمند


مطالعه سطوح مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر پارامترهای فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی و محتوای اسانس در گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L)

صفحه 260-279

پویا آروین


تاثیر دگرآسیبی بقایای زراعت گندم و چاودار بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد ذرت شیرین در فصل بعدی

صفحه 280-292

مجید آقا علیخانی؛ بیتا عدل وندی؛ فائزه قناتی


اثر بوته‌میری بر افزایش رقابت گونه‌های علفزار پارک ملی گلستان

صفحه 293-304

خدیجه بهلکه؛ مهدی عابدی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ عاطفه قربانعلی زاده


اثرات همزیستی قارچ ‌میکوریزی آربسکولار بر رشد و فیزیولوژی نهال های ‌گونه بیابانی ‌استبرق (Calotropis procera Ait.) تحت دوره های مختلف آبیاری

صفحه 305-314

محمد بهمنی؛ ضیاء الدین باده یان


اثر سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و تغییر پارامترهای بیوشیمیایی دانه‌رست‌های گندم تحت تنش کادمیوم

صفحه 315-327

آزیتا بهنام؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعیدنعمت پور


ارزیابی صفات رشد سیب زمینی در تلقیح با قارچ میکوریز در شرایط تنش خشکی

صفحه 328-340

خسرو پرویزی؛ عبداله نوایی


بررسی اثر متقابل سدیم نیتروپروساید(SNP) و تنش شوری بر برخی صفات گیاه کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 341-352

ریحانه رضاپور؛ علی گنجعلی؛ پروانه ابریشم چی


بررسی تاثیر تیمار آماده سازی بذر بر جوانه‌زنی بذر شیرخشت سکه‌ای Cotoneaster nummularioides Pojark

صفحه 353-362

علیرضا زارع


اثر تنش خشکی روی برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و اجزای آن در چهار رقم کدوی تخمه کاغذی ( Cucurbita pepo L.)

صفحه 363-378

محمد زینالی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ پرویز مرادی؛ فرید شکاری


ریزازدیادی گیاه نرگس (Narcissus tazetta L) تحت تیمارهای هورمونی متفاوت و انتقال به خاک گیاهچه ها

صفحه 379-389

سیده حمیرا سلیمانی؛ فرانسواز برنارد؛ سمیه فاضلی نژاد


تأثیر نانوذرات اکسید روی و دی اکسید سریم بر میزان انباشت عناصر روی و سریم، برخی پارامترهای رشد و بیوشیمیایی در گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris)

صفحه 390-405

هاجر صالحی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ احمد مجد؛ منصور غلامی


تأثیر گردشگری طبیعت بر ویژگی‌های ساختار و تنوع‌زیستی جنگل ارسباران

صفحه 406-416

رؤیا عابدی


اثر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی (اسید جیبرلیک و بنزیل آدنین) بر رفع خفتگی بذر و شاخص‌های ریخت شناسی، فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی دانهال‌های پسته رقم ’بادامی ریز زرند‘

صفحه 417-426

احمدرضا عباسی فر؛ بابک ولی زاده کاجی؛ حسین باقری


ریزازدیادی شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark.)، یک گونه زینتی در حال انقراض

صفحه 427-442

بهزاد کاویانی؛ ناصر نگهدار


بررسی بافت شناختی و سیتوشیمیایی مراحل مختلف رویانزایی گیاه قیچ

صفحه 443-454

الهام محجل کاظمی؛ مینا کاظمیان روحی؛ فاطمه مجیدزاده؛ محبوبه علی اصغر پور


ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی، مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کنجد(sesamum indicum L.) تحت تاثیر تیمار‌های مختلف امواج فراصوت

صفحه 455-473

حمید مقبلی؛ احمد غلامی؛ محمدرضا عامریان؛ حمید عباس دخت


تغییرات اسانس سرشاخه های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) در مراحل مختلف رشد

صفحه 474-486

فاطمه نژادحبیب وش؛ مژده دانشگر


گونه‌های همروکر محیط‌های آنتروپوژن (با مثالی از شهر همدان)

صفحه 487-496

حمید نطری؛ عباس شاهسواری؛ ندا قربانی


اثر محلول‌پاشی برگی کلرید کلسیم و نانوکلات کلسیم بر ویژگی‌های رویشی، زایشی و عمر پس از برداشت گل مریم (Polianthes tuberosa L.)

صفحه 497-510

فرزاد نظری