دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 759-1005 

مقاله پژوهشی

مقایسه خاصیت آنتی‌اکسیدانی و فنول کل گیاه تشنه‌داری(Scropholaria striata Boiss.) در اقالیم مختلف در استان ایلام

صفحه 759-768

زهرا زرگوش؛ منصوره قوام؛ علی طویلی


مورفولوژی کرک ها و بررسی ترکیبات اسانس در مراحل مختلف تکوین پونه معطر (Mentha pulegium L.)

صفحه 769-775

فاطمه زرین کمر؛ نسترن عرب زاده قهیازی


اثر شدت چرای دام بر تنوع گونه‌های گیاهی مهاجم در منطقه کوهستانی کبیرکوه شهرستان دره‌شهر

صفحه 776-787

روح اله زینی وند؛ مجید آجورلو؛ علی آریاپور


توان ذخیره کربن گونه Artemisia sieberi تحت تأثیر قرق (کلات سادات آباد شهرستان سبزوار)

صفحه 788-797

مهشید سوری؛ محمد فیاض؛ نادیا کمالی؛ پروانه عشوری؛ سعیده ناطقی


عکس‌العمل گروه‌های کارکردی گیاهی به برخی عوامل محیطی در جنگلهای کوهستانی زاگرس جنوبی (مطالعه موردی استان خوزستان-شهرستان باغ‌ملک)

صفحه 798-814

حفیظ اله شهریاری؛ کامبیز ابراری واجاری؛ بابک پیله ور؛ مهدی حیدری


تأثیر تنظیم کننده رشد سالیسیلات بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش خشکی

صفحه 815-830

زهرا شهریور؛ فایزه السادات ابطحی؛ مهرناز حاتمی


ارزیابی مقایسه‌ایی تیمار کود مرغی و شیمیایی بر غلظت عناصر غذایی و کیفیت دانه برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 831-844

مصطفی صالحی فر؛ منصور افشار محمدیان


مقایسه پاسخهای فیزیولوژیکی گیاه افرا پلت (Acer velutinum Bioss.) تحت تاثیر آلاینده های هوا در مازندران و سه منطقه از تهران

صفحه 845-861

سیده حمیده طاهری اطاقسرا؛ طاهره السادات آقاجانزاده؛ ناصر جعفری


آنالیز بیوانفورماتیک کدونی ژنوم کلروپلاست گونه های دیپلوئید و مقایسه با ژنوم دو گونه تتراپلوئید پنبه

صفحه 862-871

فرشید طلعت؛ سمانه حسنی نژاد؛ مهدی بدری انرجان


ارزیابی مولفه‌های رشد گونه Lam. Onobrychis sativa تحت تاثیر برخی تسهیل‌گرهای رشد در گلخانه‌

صفحه 872-885

الهام علی جعفری؛ مهدی معمری؛ اردوان قربانی


تاثیر هورمون متیل جاسمونات بر تجمع کادمیوم، ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات فیزیولوژیک دانه رست گندم(Triticum aestivum L.)

صفحه 886-897

عذرا علیخانی؛ حسین عباسپور؛ اکبر صفی پور افشار؛ علیرضا متولی زاده کاخکی


ارزیابی اثر سولفات آهن بر رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی ریزنمونه های گیاه سیر در شرایط کشت درون شیشه ای

صفحه 898-909

پریسا فتحی رضایی؛ ماریا محمدنژاد؛ احمداحمد آقائی


گزارش هشتصد و چهلمین گونه از سرده گون برای فلور ایران از استان خراسان: آستراگالوس گلوبیسپس

صفحه 910-914

فرخ قهرمانی نژاد؛ محمدرضا جوهرچی


بررسی فعالیت آنزیم‌های گایاکول پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز و میزان سدیم، پتاسیم و محتوای رنگدانه در گیاه هالوفیت اسفناج ( Spinacia oleracea L.) نسبت به تنش کلریدسدیم

صفحه 915-924

زهرا محسنی؛ فاطمه مرادیان؛ پروانه راهداری


تأثیر پرولین و 24-اپی براسینولید بر شاخص‌های رشد و صفات بیوشیمیایی مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)

صفحه 925-940

زهرا محمدی خلیفه لوئی؛ احمدرضا عباسی فر؛ علی خدیوی؛ مرتضی اکرمیان


ارزیابی تغییرات شاخص‌های فیزیولوژیک در ارقام گلرنگ القا شده تحت تنش زیستی

صفحه 941-953

سید مظفر منصوری؛ محسن مهرپرور؛ مطهره امیری؛ حسین مظفری


مطالعه اثر شدت نور و آسکوربیک اسید بر برخی ویژگی‌های ریخت شناسی و فیزیولوژیکی آهار (Zinnia elegans L.)

صفحه 954-967

مهری مهدوی فرد؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ سید صادق موسوی


طبقه بندی گونه های گیاهی با توجه به تئوری CSR (مطالعه موردی: مناطق هفتاد قله و کویر میقان اراک)

صفحه 968-983

حمید رضا میرداودی؛ زیبا جم زاد؛ عادل جلیلی


بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های پنیرک (Malva neglecta) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 984-994

عبدالمهدی نوریان؛ هومن شیروانی


اثر کاربرد گلایسین‌بتائین بر تحمل به شوری تنباکو تراریخت (Nicotiana tabacum) حاوی بیان افزوده ژن P5CS

صفحه 995-1005

مرضیه وحید دستجردی؛ علی اکبر احسانپور