دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 723-1007 

مقاله پژوهشی

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی درعصاره ی پوست پسته (Pistacia vera L)

صفحه 722-731

شیما آزاده دل؛ پریچهر حناچی؛ عذرا صبورا


ارزیابی شاخص های تشابه در اختصاص قطعات نمونه به جوامع گیاهی از قبل طبقه بندی شده

صفحه 732-744

امید اسماعیل زاده؛ رزگار داروند؛ حامد اسدی


بررسی تأثیرپذیری شاخصهای فیتوشیمیایی برگ کامل و ژل برگ گیاه آلوئه ورا تحت تنش شوری

صفحه 745-754

ربابه اصغری


مطالعه ساختار تشریحی ساقه و برگ در برخی از گونه های تیره اویار سلام(Cyperaceae)

صفحه 755-770

معصومه اصلانی؛ اصغر کامرانی؛ طاهر نژاد ستاری


مطالعه تاکسونومی جنس Halothamnus از تیره Chenopodiaceae در ایران.

صفحه 771-777

فریبا اعرابی؛ حجت الله سعیدی؛ علی میرحسینی


تاثیر الیسیتورهای جاسمونیک اسید و متیل جاسمونات بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های مویین و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus niger L

صفحه 778-791

میترا پارسا؛ امینه زینالی


مدل‌سازی پیش‌بینی پراکنش رویشگاه گونه‌های گیاهی با روش رگرسیون لوجستیک (مطالعه موردی: مراتع غرب تفتان، شهرستان خاش)

صفحه 792-806

حسین پیری صحراگرد


مطالعه برخی ویژگی‏ های اکولوژیکی گونه پنج ‏انگشت (.Vitex agnus castus L) در استان قم

صفحه 807-816

الهام خوش سیما؛ یونس عصری؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ سید مهدی ادنانی


جوانه‌زنی، فتوسنتز و رشد دو گونه هالوفیت پوکسنلیا دیستانس و آلوروپوس لیتورالیس تحت شرایط شوری و همزیستی آن‌ها با قارچ‌های میکوریز آربوسکول‌دار در شرایط طبیعی زیستگاه در دشت تبریز

صفحه 817-833

فرشته دشتبانی؛ رقیه حاجی بلند؛ ناصر علی اصغرزاد


بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف آلژینات بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد گیاهچه ذرت(.Zea mays L) در محیط آلوده به ترکیبات نفتی(گازوئیل)

صفحه 834-842

محبوبه ده یادگاری؛ محمد رضا قلمبران؛ فرانسواز برنارد


مطالعه الگوی پراکنش مکانی گونه‌های شاخص جنگلی در منطقه حفاظت‌شده قلارنگ استان ایلام

صفحه 843-852

علی رستمی؛ سیده فاطمه رفیعی


اثرات تابش اشعه ماوراء بنفش- ب (UV-B) و عنصر فلزی سنگین کادمیوم بر برخی وپژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه کاهو (Lactuca sativa)

صفحه 853-861

ابوالفضل رنجبر


پاسخ جوانه زنی بذرهای گروه های مختلف کارکردی به تیمارهای دود مایع وگازی

صفحه 862-872

الناز زکی؛ مهدی عابدی؛ علیرضا نقی نژاد؛ رضا عرفانزاده


تأثیر جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بر شاخصهای جوانه زنی و آنزیمهای آنتی اکسیدان بذر انیسون تحت تأثیر دگرآسیبی چهار گونه علف هرز

صفحه 873-886

زهرا عجریب زاده؛ حمیدرضا بلوچی؛ علیرضا یدوی؛ امین صالحی


تاثیر جهت دامنه و خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گونه ممرز (Carpinus Betulus L.) در جنگلهای ارسباران

صفحه 887-898

احمد علیجانپور؛ ایوب فتح اللهی قره چبوق؛ جواد اسحاقی راد؛ علیرضا محامد شبانلو


جوانه زنی دانه و تغییرات‌ آناتومی گیاه کنجد تحت تاثیر نانو‌ذرات نقره

صفحه 899-909

صدیقه کلیج؛ مینا کاظمیان روحی


اثر تانن، اسید سیتریک و EDTA روی قسمت بندی Si2+ وAl3+ در سیتوپلاسم و اپوپلاسم، فیتوکلات ‌وگلوتاتیون دردو رقم برنج ایرانی (Oriza sativa L.)

صفحه 910-926

حیدرعلی مالمیر


مطالعه الگوی مکانی درختان پده در توده های خالص و آمیخته حاشیه رودخانه مارون، بهبهان

صفحه 927-939

مریم معصومی باباعربی؛ رضا بصیری؛ مصطفی مرادی؛ بهمن کیانی


اثرات غلظت‌های مختلف سرب بر رشد و محتوای رنگیزه‌های فتوسنتزی و مالون‌دی‌آلدهید جلبک سبز تک یاخته‌ای Chlorella Vulgaris

صفحه 940-947

اکرم سادات نعیمی؛ جنت سرمد؛ نسترن محسنی؛ فاطمه کهتری


مطالعه نقش احتمالی تفاله زیتون به عنوان کود الی بر میزان رشد گیاهچه برنج

صفحه 948-957

آزاده نیرومند؛ سیدمنصور سیدنژاد؛ فرشاد ابراهیم پور؛ عبدالعلی گیلانی؛ غلامرضا بخشی خانیکی