کلیدواژه‌ها = گیاه دارویی
شناسایی ترکیبات تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی زوفایی (Thymbra spicata L.) در استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1400

محمد مهرنیا؛ زهرا حسینی


مقایسه پنج روش استخراج DNA ژنومی در گیاه دارویی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

زهرا علیدوستی شهرکی؛ پریسا فرخ؛ عاطفه امیراحمدی؛ آرزو رضایی؛ جواد قاسمیان


عوامل مؤثر بر کارایی اگروباکتریوم رایزوژنز در القای ریشه‌های مویین تراریخت و ارزیابی تولید والرنیک اسید در ریشه‌مویین گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.)

دوره 35، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 69-83

ناصر زارع؛ ویدا مدنی؛ اصلان جمالی؛ رسول اصغری زکریا


تأثیر اسید سالیسیلیک بر مقاومت گیاه ریحان نسبت به سمیت سرب

دوره 31، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 35-44

علی پاداش؛ احمد قنبری؛ علیرضا سیروس مهر؛ محمد رضا اصغری پور


بررسی اثرات پرتودهی گاما بر خاصیت بیولوژیک عصاره هیدروالکلی و اسانس استخراج شده از گیاه مامیران

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 567-577

فائزه فاطمی؛ یونس عصری؛ صابره نائیج


باززایی درون شیشه‌ای گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss)

دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 737-745

ندا جوادیان؛ قاسم کریم زاده؛ محسن شریفی؛ احمد معینی