کلیدواژه‌ها = "
مطالعه‌ی تبارزایی، ساختار و تظاهر خانواده ژنی OASTL-Like در گستره ژنوم آرابیدوپسیس و برنج با رویکرد in silico

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 30-43

10.22034/jpr.2022.2185

مریم رجبی فرشمی؛ رضا شیرزادیان خرم اباد؛ امین عابدی؛ محمد حسین رضادوست


تنوع در ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، و ترکیب دانه روغنی سه واریته پریلا (Perilla frutescens (L.) Britt.) در مراحل مختلف فنولوژیکی

دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 62-76

10.22034/jpr.2022.2186

زهرا صارم؛ حسن ساری خانی؛ بهلول عباس زاده؛ محمد حسین میرجلیلی


اثر ملاتونین بر شاخص های رشد و ترکیبات فنلی تحت تنش شوری کشت در شیشه در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

دوره 36، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 62-74

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور؛ سید مرتضی جوادی راد


ساختار و وقایع تکوینی اندام‌های زایشی و دانه در گونه Onobrychis viciifolia

دوره 34، شماره 4، دی 1400، صفحه 832-846

نیره اولنج؛ نیره تنعمی؛ مریم کولیوند