اثر ملاتونین بر شاخص های رشد و ترکیبات فنلی تحت تنش شوری کشت در شیشه در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی گیاهی و جانوری- دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

3 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی- دانشگاه اصفهان

چکیده

یونجه (Medicago sativa L.) یکی از مهمترین گیاهان علوفه ای در کشور می باشد که میزان و کیفیت تولید آن با تنش شوری محدود می گردد. ملاتونین به عنوان یک ایندول آمین در تحقیق حاضر با غلظت های 1/0، 10 و 15 میکرومولار به همراه غلظت های 150 و 200 میلی مولار نمک به منظور بررسی نقش ملاتونین درتحمل به شوری گیاهچه های یونجه پس از سه هفته رشد در شرایط کشت بافت استفاده شد، با افزایش غلظت شوری میزان رشد و نیز قدرت آنتی اکسیدانی و سنتز ترکیبات آنتی اکسیدان کاهش یافت. ملاتونین، سبب افزایش وزن تر، وزن خشک، طول ساقه، رنگیزه های فتوسنتزی، میزان کاروتنوئید و همچنین ترکیبات فنلی از جمله فنل کل، فلاونوئید و نیز دو آنزیم مهم با خاصیت آنتی اکسیدان در مسیر سنتز پلی فنل ها PAL و TAL گردید. بنابراین به نظر می رسد ملاتونین با کاهش عوامل سرکوبگر رشد از جمله پاکسازی ROS و در نتیجه کاهش آسیب های اکسیداتیو و نیز افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و ترکیبات دفاعی گیاه از جمله ترکیبات فنلی و از طرف دیگر افزایش ظرفیت و توان فتوسنتزی گیاه با حفظ رنگیزه های فتوسنتزی در افزایش تحمل به شوری ایفای نقش نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of melatonin on growth parameters and phenolic compounds of in vitro salt stress of Medicago sativa L.

نویسندگان [English]

 • shabnam jalili 1
 • Seyedmerteza Javadirad 3

1 Dept of Plant and Animal biology, University of Isfahan

3 Dept of Cell and Molecular biology, University of Isfahan

چکیده [English]

Alfalfa (Medicago sativa L.) is the most cultivated forage legume in Iran that productivity and quality of that are limited by salt stress. Melatonin as an indole amine was used for this study, with different concentrations of melatonin (0.1, 10 and 15 μM) under in vitro salt stress (150 and 200 mM NaCl) of alfalfa seedlings which by increasing salinity, growth rate as well as antioxidant power and synthesis of antioxidant compounds decreased. Growth parameters and defense system such as antioxidant enzymes were reduced in plants under salt stress. Exogenous utilization of melatonin in alfalfa significantly elevated fresh and dry weight, shoot length, photosynthetic pigments and carotenoid content. Melatonin application was augmented phenolic compounds such as total phenol, flavonoids and also antioxidant enzymes, phenylalanine ammonia-lyase (PAL) and tyrosine ammonia-lyase (TAL). According to our findings, Melatonin could be an excellent candidate for increasing salt resistance, by antioxidant capacity, scavenging ROS, reducing oxidative damage, augmented of non-enzymatic antioxidant such as phenolic compounds and on the other hand increasing the photosynthetic capacity of the plant by preserving photosynthetic pigments in alfalfa seedlings.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medicago sativa"
 • Melatonin"
 • Salt stress"
 • Tissue cultures"
 • "
 • Phenolic compounds"
دوره 36، شماره 1
فروردین 1402
صفحه 62-78
 • تاریخ دریافت: 09 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 01 آذر 1400