تنوع در ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، و ترکیب دانه روغنی سه واریته پریلا (Perilla frutescens (L.) Britt.) در مراحل مختلف فنولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پریلا گیاهی دارویی بومی آسیا و سرشار از ترکیبات پلی فنلی، آنتوسیانین، اسانس و اسیدهای چرب است. در پژوهش حاضر، تغییرپذیری ویژگی‌های فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیب روغن دانه سه واریته (سبز-قرمز ایرانی و قرمز و سبز-قرمز چینی) در دو مرحله فنولوژیکی (پیش از گل‌دهی و تشکیل دانه) مطالعه شد. نتایج نشان داد تنوع گسترده‌ای در ویژگی‌های فیتوشیمیایی در بین نمونه‌های گیاهی و مراحل برداشت وجود داشت. بالاترین محتوای فنل کل و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در واریته سبز-قرمز چینی در هر دو مرحله برداشت مشاهده شد. تنوع قابل توجهی در محتوای اسید فنولیک در بین نمونه‌های گیاهی مشاهده شد. محتوای اسانس از 04/1 درصد در واریته سبز-قرمز ایرانی تا 37/1 درصد در واریته قرمز چینی، هر دو در مرحله قبل از گلدهی متغیر بود. بررسی ترکیبات اسانس تنوع معنی‌داری را بین واریته‌ها و زمان برداشت نشان داد و سه کموتایپ مشخص براساس اجرای اسانس قابل تشخیص بود. پریلاکتون (2/0 تا 77/53 درصد)، متیل‌ژرانات (52/0 تا 62/52 درصد)، ß-dehydro-elsholtzia ketone (41/0 تا 42/53 درصد) و β-کاریوفیلن (11/3 تا 75/15 درصد) ترکیبات اصلی در نمونه‌های گیاهی جمع آوری شده در دو مرحله فنولوژیک بودند. پالمیتیک اسید (C16: 0)، استئاریک اسید (C18: 0)، اولئیک اسید (C18: 1)، لینولئیک اسید (C18: 2) و α- لینولئیک‌اسید (C18: 3) اسیدهای چرب اصلی در نمونه‌ها بودند. اسید α-لینولئیک‌اسید چرب غالب در تمام نمونه‌های مورد مطالعه بود که از 61/58 تا 77/61 درصد متغیر بود. نتایج نشان داد که واریته پریلا و مراحل فنولوژیکی می‌توانند بر پروفایل فیتوشیمیایی تأثیر بگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Variability in phytochemical traits, antioxidant activity, and oilseed composition of the three perilla (Perilla frutescens (L.) Britt.) varieties at different phenological stages

نویسندگان [English]

 • Zahra Sarem 1
 • Hassan Sarikhani 1
 • Bohloul Abasszadeh 2
 • Mohammad Hossein Mirjalili 3

1 Department of Horticultural Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan - Iran

2 Research Institute of Forests and Rangelands

3 Department of Agriculture, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Evin, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Perilla (Perilla frutescens (L.) Britt.) is a medicinal plant native to Asia, rich in polyphenolic compounds, anthocyanins, essential oil and fatty acids. In the present study, the variability of phytochemical characteristics, antioxidant activity and oil seed composition of the three varieties Iranian green-red and Chinese red and green-red at two phenological stages (pre-flowering and seed set) were investigated. The results showed a wide variation in phytochemical properties among plant samples and harvest stages. The highest total phenol and antioxidant activity were observed in the Chinese green-red variety at both harvesting stages. A remarkable variation in phenolic acid content was observed among the plant samples. The essential oil content (%w/w) ranged from 1.04% in Iranian green-red variety to 1.37% in Chinese red variety, both at pre-flowering stage. Examination of essential oil constituents showed a significant variation between varieties and harvest time and three chemotypes could be identified based on the composition of essential oil compounds. Perilla ketone (0.20-53.77%), methylgeranate (0.52-52.62%), ß-dehydro-elsholtzia ketone (0.41- 53.42%) and β-caryophyllene (3.11- 15.75%) were the major compounds in the plant samples collected at different phonological stages. Palmitic acid (C16: 0), stearic acid (C18: 0), oleic acid (C18: 1), linoleic acid (C18: 2) and α-linolenic acid (C18: 3) were the major fatty acids in samples. α-Linolenic acid was the predominant fatty acid in all the samples studied, ranging from 58.61 to 61.77%. The results revealed that Perilla varieties and phenological stages could affect on phytochemical profile.

کلیدواژه‌ها [English]

 • &alpha
 • -linolenic acid
 • "
 • antioxidant activity
 • fatty acids
 • rosmarinic acid
 • total phenolic content
دوره 37، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 62-76
 • تاریخ دریافت: 21 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 بهمن 1400
 • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1400