نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

2 استادیار پژوهش بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

3 مربی پژوهش بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

چکیده

جهت مطالعه تاثیر عوامل ادافیکی بر روی اسانس آویشن کرک آلودازپنج منطقه استان اذربایجان شرقی نمونه گیاه در مرحله گلدهی و نمونه خاک از عمق (0- 30) سانتی متری برداشته شد اسانس نمونه ها به روش تقطیر با آب گرفته شد و تجزیه نمونه های خاک در آزمایشگاه آب و خاک مرکز انجام گردید. تجزیه تطابق کانونیک 26 ترکیب تشکیل دهنده اسانس مناطق مختلف با 10پارامتر خاک این مناطق را در سه دسته (میشو، ایگده لو ) ، (کرده ده ، یوزبند ) و سهند تقسیم بندی نمود. بر اساس جداول مربوط به ترکیبات شناسایی شده اسانس آویشن کرک آلود و آزمایشات خاک در صد ازت و کربن آلی در این گونه با کمیت اسانس رابطه معکوس دارد، یعنی با افزایش میزان ازت و کربن آلی، کمیت اسانس کاهش می یابد و بالعکس با کاهش میزان ازت و کربن آلی کمیت اسانس افزایش پیدا می کند. تجزیه تطابق کانونیک ترکیبات تشکیل دهنده اسانس با صفات خاک تاثیر پذیری این ترکیبات را نسبت به این صفات نشان داد. نتایج آنالیز CCAنشان داد که فاکتورهای میزان مواد آلی، درصد رس، اسیدیته و درصد شن با مولفه یک و فاکتورهای میزان آهک و هدایت الکتریکی با مولفه دو همبستگی بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study about quantitative and qualitative variations of Thymus pubescens essential oil affected by soil changes at different zones of E-Azerbayjan province

نویسندگان [English]

  • Tohid Ebrahimi Gajoti 2
  • Akbar Abdi Ghazijahani 3

2 Assistant Professor , Forests and Rangelands Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran

3 Academic member, Forests and Rangelands Research Department, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Tabriz, Iran

چکیده [English]

: For studing of edaphical factors effect on Thymus pubescens essential oil soil(0-30 cm)and plant samples at flowers phenology step were collected from five sites in E-Azerbaygan province . Samples essence were taken by hydrodistillation method and soils were analyzed in soil and water lab of East - Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center . Based on canonical analysis of twenty six essential oil components with 10 soil factors five sampling regions were divided to three groups as follow: (Mishow , Eigdalow) , (Kordedeh,Yuzband) and Sahand.Comparison of the data in two tables of five sites essential oil compounds and physicochemical factors of this soil areas showed that N and C percent have reverse relation with essence quantity. Data from CCA analysis was showed that essence components have relation with soil factors. The results of CCA analysis demonstrate that OC, clay, pH and sand % with axis1, CaCO3 and EC with axis2 have more correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thymus pubescens
  • essence
  • Soil factors
  • hydrodistillation
  • E-Aaerbayjan