نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان

چکیده

به تازگی نقش ملاتونین (N-استیل-5-متوکسی ‌تریپتامین) به عنوان یک فیتوهورمون در افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های محیطی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثر تیمار ملاتونین در تحمل گیاه لوبیا رقم صدری به شوری، در قالب طرح بلوک‌های کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این پژوهش تنش شوری در سه سطح 0، 100 و 200 میلی‌مولار NaCl به صورت افزوده شده به محلول غذایی نیم‌هوگلند بر روی گیاهان لوبیا تیمار شده با غلظت‌های 0، 100، 200 و 400 میکرومولار ملاتونین اعمال شد. تنش شوری سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی و ریشه، کاهش غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی، افزایش میزان پرولین، قندهای محلول، مالون‌دی‌آلدهید و H2O2 و نیز افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان کاتالاز، پراکسیداز و آسکوربات پراکسیداز شد. با استعمال ملاتونین رشد گیاه بهبود یافت. غلظت رنگیزه‌های فتوسنتزی، پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان افزایش یافت و از غلظت H2O2 و مالون‌دی‌آلدهید کاسته شد. نتایج نشان داد که ملاتونین در افزایش مقاومت گیاه لوبیا به شوری اثر معناداری داشته است و غلظت‌های پایین‌تر ملاتونین، مؤثرتر عمل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Melatonin on Some Morphophysiological Characteristics of Phaseolus vulgaris cv. Sadri under Salinity Stress

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Azizi 1
  • Hamzeh Amiri 1
  • Ahmad Ismaili 2

1 Biology Department, Faculty of Science, Lorestan University, Iran

2 Agronomy and plant breeding Department, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

Melatonin (N-acetyle-5-methoxy tryptamine) has recently been considered as a phytohormone in raising the resistance of plants against environmental stresses. The present study aims to assess the effect of melatonin treatment on the tolerance of salt by Phaseolus vulgaris cv. Sadri which was conducted in completely randomized design, repeated three times. In this study, salinity stress was introduced in three levels of 0, 100 and 200 mM of NaCl to bean plants treated by melatonin with respective concentrations of 0, 100 and 200 µM. It was found that salinity stress decreased the dry weight of shoot, the root and the photosynthetic pigments while it increased proline, soluble sugars, malondialdehyde and H2O2 as it increased the activity of antioxidant enzymes of catalase, peroxidase and ascorbate peroxidase. Applying melatonin improved plant growth, the concentration of photosynthetic pigments, proline, soluble sugars and the activity of antioxidant enzymes while it reduced H2O2 and malondialdehyde concentration. Results showed that melatonin had a significant effect on raising the resistance of phaseolus vulgaris cv. Sadri against salt and that lower concentrations of melatonin worked better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antioxidant
  • Salinity
  • Catalase
  • Phaseolus vulgaris
  • Melatonin