نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده

حوضه معرف و زوجی دهگین با وسعت 2/4 کیلومترمربع در مختصات جغرافیایی "29'12°57 تا "25'11°57 طول شرقی و "6 '46 °27 تا "21'44 °27 عرض شمالی قرار دارد. در این بررسی تعداد 190 گونه گیاهی از منطقه جمع‌آوری و شناسایی گردید که به 50 تیره (1 تیره بازدانه، 47 تیره دولپه ای و 2 تیره تک‌لپه ای) و 149 جنس تعلق دارند. تیره‌های Asteraceae با 23 گونه، Papilionaceae با 18 گونه وPoaceae با 20 گونه مهمترین تیره‌ها و جنس‌هایConvolvulus با 7 گونه و Salvia با 4 گونه مهمترین جنس‌ها بودند. بررسی شکل زیستی به روش رانکایر نشان داد که تروفیت‌ها با 41 درصد و همی‌کریپتوفیت‌ها با 18 درصد فراوانترین شکل‌های زیستی هستند. شکل‌های زیستی فانروفیت با 14 درصد و کامفیت با 16 درصد در درجه بعدی اهمیت قرار دارند. بررسی پراکنش جغرافیایی این گیاهان نشان داد که 26 درصد گونه‌ها (49 گونه) متعلق به ناحیه صحارا سندی، 12 درصد گونه‌ها (22 گونه) متعلق به ناحیه ایران تورانی، 25 درصد گونه‌ها (47 گونه) مشترک در دو ناحیه صحارا سندی و ایران و تورانی و 3 درصد گونه‌ها (5 گونه) جهان‌وطن هستند. از میان این 190 گونه تعداد 60 گونه دارویی در منطقه رویش دارند که 15 گونه از گیاهان دارویی پر مصرف هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Flora, life form and chorology of Dehgin basin, Hormozgan Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad amin Soltanipoor 1
  • Rahman Asadpour 2

1 Hormozgan agricultural and natural resources research center

2 Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

چکیده [English]

The Dehgin reagent and paired basin with 4.2 Km2 is located in geographic coordinates of 57 12 29 to 57 11 25 eastern longitude and 27 46 6 to 27 44 21 north latitude. In this study, 190 plant species were collected and introduced. These species belong to 50 families (1 family of Angiospermae, 47 families of Dicotyledone and 2 families of Monocotyledone) and 149 genera. Compositae with 23 species, Papilionaceae with 18 species and Gramineae with 20 species are main families of this region. Studing of plants life forms by Raunkier method showed that Therophytes with 41 and Hemichryptophytes with 18 percent of species are the most frequent life forms. Phanerophytes with 14 percent and Chamaephytes with 16 percent are other life forms. High percentage of Therophytes indicates that the area has dry and deserty climate. Investigation on geographical distribution of plants species showed 26 percent (49 species) of species belong to Saharo-Sindian,12 percent (22 species) to Irano-Touranian and 3 percent (5 species) to Cosmic zones. 60 species were medicinal plants that 15 species had high heath care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flora
  • Life form
  • chorology
  • Dehgin reagent and paired basin
  • Hormozgan Province