نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

مامیران (Chelidonium majus L.) گیاهی دارویی از خانواده خشخاش و غنی از آلکالوئیدهای ایزوکوینولین است. از آنجایی که سنتز شیمیایی این آلکالوئیدها مقدور نیست؛ صنعت داروسازی به مقادیر زیادی گیاه برای استخراج این ترکیبات نیازمند است. هدف این پژوهش بهینه‌سازی یک روش تکرارپذیر برای باززایی مامیران بواسطه کالوس‌زایی بود. بدین منظور، بذور مامیران بعد از ضدعفونی سطحی برای جوانه‌زنی در محیط 1⁄(2 MS) کشت شدند. ریزنمونه‌های کوتیلدون و هیپوکوتیل از گیاهچه‌های 20 روزه و ریزنمونه‌های برگ از گیاهان 3 ماهه تهیه و برای کالوس‌زایی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) تکمیل شده با تنظیم کننده‌های رشد گیاهی مختلف کشت شدند. بیشترین وزن تر کالوس از ریزنمونه‌های مستقر در محیط MS دارای 1 میلی گرم بر لیتر2و4- دی کلرو فنوکسی استیک اسید (2,4-D) در ترکیب با 1 یا 5/0 میلی گرم بر لیتر از یکی از سیتوکنین‌های بنزیل آمینو پورین (BAP) یا تیدیازورون (TDZ) بدست آمد. در چند تیمار بعد از بازکشت‌های مکرر اندام‌زایی نیز مشاهده شد. باززایی دو ماه پس از بازکشت کالوس‌های حاصل از ریزنمونه‌های کوتیلدون در محیط کشت فاقد تنظیم کننده های رشد گیاهی با فراوانی 11/11 درصد و یک شاخساره به ازای هر ریزنمونه مشاهده شد. شاخساره‌ها در محیط MS فاقد تنظیم کننده‌های رشد گیاهی با فراوانی 78/77 درصد و 36/2 ریشه به ازای هر شاخساره ریشه‌دار شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

In vitro regeneration of Iranian celandine (Chelidonium majus L.)

نویسندگان [English]

  • Arezoo Aziz Khajeh
  • Ebrahim Dorani
  • Saied Aharizad

Tabriz university

چکیده [English]

Celandine (Chelidonium majus L.) is a medicinal plant belonging to the Papaveraceae and rich in isoquinolin alkaloids. Chemical synthesis of these alkaloids is not possible. So, the pharmaceutical industry requires large quantities of plants to extract these compounds. The purpose of this study was optimization of a repeatable method for regeneration of celandine by callus induction. Celandine seeds after surface sterilizing were placed on 1/2MS medium for germination. Cotyledon and hypocotyl explants were prepared from 20-day-old sterile seedlings and leaf explants from 3-month-old plants. Explants were put on Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with different plant growth regulators (PGRs) to callus induction. The highest fresh weight was for calli in mediums containing 1 mg/l 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in combination with 0.5 or 1 mg/l Amino Purine (BAP) or Tidiazuron (TDZ). Organogenesis was observed in few treatments after repetitive subculture. Plant regeneration only happened in PGRs free MS medium, from cotyledon calli after 2 months with frequency of 11.11 % by one shoot per explant. Shoots were rooted in PGRs free MS medium with frequency of 77.78 % by 2.36 roots per explant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • callus induction
  • in vitro regeneration
  • tissue culture
  • Celandine