نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

2 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، شیراز

3 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

4 استاد دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

گیاه Matricaria chamomilla از گیاهان دارویی متعلق به خانواده کاسنی بوده که به دلیل داشتن ترکیبات دارویی خاص، نقش مهمی در درمان‌های طب سنتی دارا می باشند. در پژوهش حاضر کاشت بذر گونه M. chamomilla در محیط گلخانه صورت پذیرفت و به منظور بررسی اثر شوری بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، گیاهان 14 هفته ای تحت تیمار سطوح مختلف شوری [صفر (شاهد) ، 50، 100 و 150 میلی‌گرم در لیتر] قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش شوری منجر به افزایش محتوای پرولین و فعالیت پاد اکسیدانی در بابونه گردید. تنش شوری ملایم و شدید منجر به تغییر در نسبت ترکیبات اصلی اسانس و پلی‌فنل‌ها شد. مقدار و نوع ترکیبات تشکیل دهنده اسانس M. chamomilla با دستگاه GC و GC/MS تعیین و بر اساس نتایج کروماتوگرافی اسانس، مهمترین ترکیبات موجود در اسانس گیاه، -Bisabolol oxide A Chamazulene و En-in-dicycloether گزارش گردید. مقدار و نوع ترکیبات پلی‌فنلی با دستگاه HPLC اندازه گیری شد. بر اساس کروماتوگرام بدست آمده از آنالیز عصاره، مهمترین ترکیبات شامل کلروژنیک اسید، کافئیک اسید، کاته‌کین ، سیناپیک اسید، هسپریدین، الاگیک اسید، کوئرستین و ائوژنول بودند. نتایج آنالیز میانگین‌ها نشان داد تنش شوری منجر به افزایش غلظت پرولین گردیده است. تنش ملایم منجر به افزایش محتوای رنگیزه ها گردید. همچنین افزایش سطوح شوری منجر به افزایش معنی دار فعالیت پاد اکسیدانی گردید. با بررسی اثر تنش شوری بر میزان ترکیبات پلی‌فنلی، مشخص گردید که در تمام گیاهان تحت تیمار مقدار پلی‌فنل-های سیناپیک اسید و ائوژنول بیشتر می باشد..

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of salinity on biochemical and physiological characteristics of Matricaria chamomilla

نویسندگان [English]

  • fatemeh rasekh 1
  • Vahid Rowshan 2
  • Atoosa Vaziri 3
  • Bahman kholdebarin 4

1 Faculty member of Payam e Noor University

2 Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, I.R. of Iran

3 Payam e Noor University

4 Professor / University of Shiraz

چکیده [English]

Matricaria chamomilla L. is a medicinal and aromatic species, belonging to the Asteraceae family, which have many pharmaceutical properties. The present study was performed to evaluate the effect of various concentrations of salinity on biochemical and physiological characteristics of M. chamomilla. To investigate the effects salinity on biochemical characteristics of M. chamomilla., Fourteen weeks old plants were subjected to different levels of salinity [control, 50, 100, and 150 mg l-1]. Our results showed that salinity caused a significant increase in proline content and antioxidant activity in M. chamomilla. The proportions of these main compounds of essential oil and polyphenol components were induced by moderate and high salinity. The essential oil components of M. chamomilla were identified and analyzed by GC/MS and GC. Polyphenols were identified and analyzed by HPLC method. The main components of essential oil were α-Bisabolol oxide A, Chamazulene, and En-in-dicycloether. The main components of polyphenols were Chlorogenic acid, Caffeic acid, Catechin, Sinapic acid, Hesperidin, Ellagic acid, Quercetin, and Eugenol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matricaria chamomile
  • antioxidant
  • essential oil
  • Proline
  • Polyphenol