نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 مربی پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه

3 گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

منطقه مارمیشو واقع در 70 کیلومتری شمال‌غربی شهرستان ارومیه از رویشگاه‌های مهم توس در ایران محسوب شده و از تنوع گیاهی منحصر به‌‌فردی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی فلور، شکلهای زیستی و کورولوژی گونه‌های چوبی و علفی رویشگاه توس منطقه می‌باشد. ۳۰ قطعه نمونه به روش نمونه‌برداری منظم‌تصادفی با ابعاد شبکه ۱۰۰*۲۰۰ متر در منطقه مورد -مطالعه پیاده شد. در هر نقطه، قطعات ‌نمونه ۴۰۰ مترمربعی برای جمع‌آوری گونه‌های ‌درختی و درختچه‌ای و قطعات ‌نمونه ۱۰۰ متر‌مربعی برای جمع‌آوری گونه‌های‌علفی پیاده شد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 251 تاکسون گیاهی متعلق به 51 خانواده وجود دارد که از این تعداد، 28 گونه درختی و درختچه‌ای می‌باشند. بیشترین تعداد گونه‌های گیاهی منطقه مربوط به خانواده Asteraceae با 40 گونه، خانواده Apiaceae با 22 گونه، خانواده Fabaceae با 21 گونه، Lamiaceae با 20 گونه و خانواده‌ Brassicaceaeبا 17 گونه می‌باشند. از نظر طیف زیستی رانکایر، همی‌کریپتوفیت‌ها با 122 گونه، تروفیت‌ها با 51 گونه، فانروفیت‌ها با 28 گونه به ترتیب بیشترین شکل زیستی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین از نظر جغرافیای گیاهی بیشترین عناصر رویشی منطقه متعلق به ناحیه رویشی ایرانی تورانی (100 گونه) و ایرانی-تورانی/ اروپا- سیبری (59 گونه) می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation on flora, life form and chorology of silver birch site in marmisho region- west Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Heidari Rikan 2
  • Ahmad Alijanpour 3

2 Research Division of Natural Resources, West Azerbaijan Agricultural and Natural Resources Research And Education Center, AREEO, Urmia, I.R. of Iran

3 Department of forestry, Faculty of natural resources, Urmia university, Urmia, Iran

چکیده [English]

Marmisho region located in 70 km to the northwest of Urmia city is important silver birch site in Iran and encompasses considerable plant diversity. The study aims to determine the flora, life forms and chorology of the woody and herbaceous plants of silver birch site in the region. 30 sample plots were taken using of systematic random sampling method with 100 m× 200 m grid. The 400 m2 sample plot was considered to tree and shrub species collection and 100 m2 subplot was set up for herb species. The results showed that there were 251 plant species belonging to 51 families in the region in which 28 species were tree and shrub species. The maximum nuber of species belonged to Asteraceae with 40 species, Apiaceae with 22 species, Fabaceae with 21, Lamiaceae with each 20 species and Brassicaceae with 17 species. According to Raunkiaer classification, Hemicryptophytes (122 species), therophytes (51 species) and Phanerophytes (28 species) were the most important life forms. Furthermore, most species belonged to Irano-turanian (100 species), Irano-turanian /Euro-Siberianin (59 species) in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marmishoo
  • silver birch
  • chorology
  • Floristic
  • Life forms